برگرفته از منطق الطیر عطار نیشابوری

کارگردان: سهیل پارسا

بازیگری جوانان ایرانی

دو زبانه

جمعه ۴ فوریه ساعت هفت و نیم

در مرکز هنرهای نمایشی ریچموندهیل

ورود برای عموم آزاد است تا زمان تکمیل گنجایش سالن

Richmond Hill Centre for the Performing Arts

۱۰۲۶۸ Yonge Street, Richmond Hill