روز شنبه ۱۴ آذر ماه حوالی ساعت ۵ بعدازظهر در حالی که مادران در حال ورود به پارک بودند و قصد برگزاری تجمعات اعتراضی خود را داشتند

 

شهروند ۱۲۵۹ ـ پنجشنبه ۱۰ دسامبر ۲۰۰۹ 

روز شنبه ۱۴ آذر ماه حوالی ساعت ۵ بعدازظهر در حالی که مادران در حال ورود به پارک بودند و قصد برگزاری تجمعات اعتراضی خود را داشتند با انبوهی از نیروهای امنیتی ـ انتظامی مواجه شدند. نیروهای انتظامی، لباس شخصی که با خودرو و موتور سوار و پیاده بودند تمامی نقاط پارک لاله را به اشغال خود درآوردند. سپس نیروهای لباس شخصی به سوی مادران یورش بردند و ۴ نفر از آنها را دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل کردند. همچنین در نقاط مختلف پارک به مادران عزادار و دختران جوان یورش بردند و ۱۱ نفر از آنها را دستگیر و به ون های خود که در میدان آب نمای پارک لاله مستقر بودند، انتقال دادند.

احتمال دارد که آمار دستگیریها بیش از ۱۵ نفر باشد. برخوردها با مادران غیرانسانی گزارش شده است.