من آهنگِ نام ترا دوست دارم

طنینِ کلام ترا دوست دارم

 

چه بیزارم از این خداحافظی ها 

همیشه سلامِ ترا دوست دارم

     

تو صیادِ آن لحظه های سپیدی

منم من، که دامِ ترا دوست دارم

       

فرو ریز! پاییزِ دیوارها را 

بهارانِ بام ِ ترا دوست دارم

 

چرا من نباشم سرآغازِ آن باغ 

گلِ سرخ فامِ ترا دوست دارم

 

تو پیغامِ نارنج های شمالی 

که عطرِ پیامِ تو را دوست دارم 

 

به میخانه ها بر! مرا  شنبه ـ شنبه

سرانجامِ جام ِ ترا دوست دارم

     

اگر همچنان، وام دارم غزل را 

درین بین، وامِ ترا دوست دارم

     

به گیلاسِ سرخِ صدای تو سوگند

که گلخندِ خامِ تو را دوست دارم

       

تو منظومه‌ی ناتمامِ «فروغ» ی 

ولی من، تمامِ تو را دوست دارم

 

چهارشنبه  ۱۱ اردیبهشت ۱٣٨۷ –  ٣۰ آوریل ۲۰۰٨