همآوازی با تلخنامه های رضاشهابی و رسول بداقی*

حسن حسام در تورنتو

حسن حسام

گمان مدار
ای یار
فریاد دادخواهان
در سرزمین ِ زندا نی
بر داد می نشیند!
فریاد
داد
داد
داد تو را
این جا ؛
با دار و تیر و محبس و توهین
و خنجری به کین
خاموش می کنند

*
این حکمِ حاکمیت «آیات» است:
نماز خواندن در محراب؛
بر فرش خون و غارت
و سر بریدن ِ دانایی

بی داد را
تو
دادی
ای یار
این خفته را
تو فریادی
در این جهنم ِ بی داد
نماد ِ سفره نانی تو
و شعر ِ آزادی
تو بی شمارانی
ای یا ر
یار
یار
شهاب کارگرانی
به گاه ِ «نه» گفتن
رسول رنجبرانی
برای دانایی
معمار این جهانی
می دانی
ای یار
یار
یار

۱۸ژوئن ۲۰۱۴

* نامه رضا شهابی به دادستان تهران
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=60672

پرسش های یک معلم از رئیس جمهور
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=60635