شما که در انتاریو زندگی می کنید شاید از این آمار تعجب نکنید که ما در رتبه اول گرانترین ایالت کانادا در مورد بیمه های اتومبیل هستیم.

بر اساس آخرین آمار منتشره توسط موسسه تحقیقاتی فریزر نسبت درآمد عامه مردم در انتاریو به ضریب پرداختشان در خصوص بیمه های اتومبیل بسیار بالاتر از تمامی مناطق دیگر کانادا است. و این مطلب باعث نارضایتی اکثریت قریب به اتفاق جامعه خریدار بیمه شده است. از آنجا که انتاریو جزء ایالاتی هم نیست که توسط دولت ایالتی در خصوص بیمه اتومبیل حمایت شود از این رو این فشار مالی دو چندان شده است.

ساسکاچوان/مانیتوبا /بریتیش کلمبیا و به نوعی ایالت کبک تنها ایالاتی هستند که توسط دولت ایالتی در خصوص بیمه های اتومبیل حمایت مالی می شوند و به زبان ساده بخش عمده بیمه های شخص ثالث و حوادث سرنشین و بدنه توسط دولت تامین و مابقی که پوشش بیمه اختیاری است توسط شرکتهای بیمه خصوصی ارائه می شود.

از این رو حق بیمه ها  بسیار ارزانتر است و جامعه  قدرت خرید بیشتری دارند. اما جالب است بدانید که نسبت درآمد مردم در ایالات ساسکاچوان و مانیتوبا  کمتر از ایالات دیگر است از این رو ضریب پرداختشان در مورد بیمه اتومبیل بالاتر محسوب می شود.

ایالاتی که مردم در مورد پرداخت حق بیمه نارضایتی دارند به ترتیب عبارتند از:

انتاریو / بریتیش کلمبیا / ساسکاچوان و مانیتوبا

و در مقابل بهترین نرخ های بیمه را می توان در ایالات زیر جستجو کرد:

آلبرتا / نیو فاندلند و لابرادور / نوا اسکوشیا / پرنس ادوارد و نیو برانزویک.

در سال ۲۰۱۰ نسبت حق بیمه های پرداختی به درآمد جامعه خریدار بیمه نشان از واقعیتی دارد که بایستی فکر عاجلی برای انتاریو کرد تا فشار این هزینه که از ضروریات هم هست به نوعی کاهش یابد.

۱- ایالت کبک با حق بیمه سالیانه ۶۴۲ دلار سهم ۱.۹ درصدی ازدرآمد مصرف کننده را دارا می باشد.

۲- ایالت پرنس ادوارد با حق بیمه سالیانه ۶۹۵ دلار سهم ۲.۳ درصدی ازدرآمد مصرف کننده را دارا می باشد.

۳- ایالت نیو برانزویک با حق بیمه سالیانه ۷۲۹  دلار سهم ۲.۲  درصدی ازدرآمد مصرف کننده را دارا می باشد.

۴- ایالت نوااسکوشیا با حق بیمه سالیانه ۷۳۶ دلار سهم ۲.۳ درصدی ازدرآمد مصرف کننده را دارا می باشد.

۵- ایالت نیوفاندلند با حق بیمه سالیانه ۷۴۹ دلار سهم ۲.۳ درصدی ازدرآمد مصرف کننده را دارا می باشد.

۶- ایالت آلبرتا با حق بیمه سالیانه ۱۰۰۴ دلار سهم ۲.۲  درصدی از درآمد مصرف کننده را دارا می باشد.

۷- ایالت مانیتوبا با حق بیمه سالیانه ۱۰۲۷ دلار سهم ۳.۱ درصدی ازدرآمد مصرف کننده را دارا می باشد.

۸- ایالت ساسکاچوان با حق بیمه سالیانه ۱۰۴۹ دلار سهم ۲.۹ درصدی ازدرآمد مصرف کننده را دارا می باشد.

۹- ایالت بریتیش کلمبیا با حق بیمه سالیانه ۱۱۱۳ دلار سهم ۳.۲ درصدی ازدرآمد مصرف کننده را دارا می باشد.

۱۰- ایالت انتاریو با حق بیمه سالیانه ۱۲۸۱ دلار سهم ۳.۵ درصدی ازدرآمد مصرف کننده را دارا می باشد.

 علت دیگری که انتاریو دارای بالاترین حق بیمه اتومبیل است را می توان در تعداد بیشمار تقلبات بیمه ای دانست و ضریب خسارات بالا که مزید بر علت شده است.

در آمار منتشره یکی دیگر از دلایل پایین بودن حق بیمه در ایالت کبک را پوشش کم بیمه های شخص ثالث و حوادث سرنشین می داند که نسبت به انتاریو تقریبا ۱ به ۴ است.

 

 

* فرهاد فرسادی کارشناس ارشد بیمه در کانادا است.

farsadi@cirmco.com