در آخرین ساعات زیر چاپ رفتن شهروند پلیس تاکید کرد قتل فجیع مادر ۲۳ ساله که اواخر هفته ی گذشته با دریافت بسته ی پستی حاوی بمب صورت گرفت هدفمند بوده است

ویکتوریا شاکتی، که مادر و تنها سرپرست دختری ۷ ساله بود، در خانه ی خود در اینیسفیلِ آلبرتا بسته ای پستی دریافت کرد و بر اثر انفجار آن به قتل رسید

دستینی، دختر مقتول، هنگام حادثه خانه نبود و زنی دیگر، پرستار ۳۰ ساله ی ویکتوریا، داخل اتاق خانه بود و آسیبی ندید

ویکتوریا و دخترش

دوستان ویکتوریا، که شش سال پیش پس از حادثه ی رانندگی اسیر صندلی چرخدار شده بود، او را محبوب و دوست داشتنی و همیشه حاضر در کلیسای شهر توصیف کرده اند. کشیش کلیسا در وصف او و فقدانش مرثیه خواند