بیمه نامه یک سند حقوقی است و لازمه شناختش دانستن مفاد و مندرجات پیچیده آن است. حال از آنجا که هر کدام از شما خریداران بیمه حرفه تخصصی خود را دنبال می کنید و لزوما نبایستی از شرایط قانونی و حقوقی مطلع باشید پس چاره چیست؟

بجز استفاده از توان حرفه ای یک بروکر بیمه که شرط لازم است بایستی از تجربه خود نیز بهره بجویید و با استعداد نهفته شده در هر کدام از خودتان راه آسان خواندن بیمه نامه را پیدا کنید. با مطالعه مندرجات ذیل به این مهم دست خواهید یافت:

۱ـ بخش اظهارنامه بیمه (شرایط خصوصی)شامل:

ـ بیمه گذار /بیمه شده و ذینفع کیست

ـ ریسک هایی که تحت بیمه قرار گرفته اند کدامند

ـ پوشش های بیمه چیست(فرانشیز و دیداکتبل چقدر است)

ـ حق بیمه چقدر است

ـ شروع تاریخ بیمه چه زمانی است

ـ آیا ذینفع دیگری هم در بیمه نامه ملحوظ شده است(لیز کمپانی- مورگیج کمپانی- بانک)

ـ آیا الحاقیه ای یا کلوز بیمه ای ضمیمه بیمه نامه شده است که پوشش بیمه را کم یا زیاد کند

ـ اسم شرکت بیمه چیست و آدرس و شماره تلفنش کدام است.

۲ ـ بخش قراردادی بیمه(شرایط عمومی) شامل:

ـ خساراتی که تحت پوشش بیمه هستند کدامند(بیمه نامه تمام خطر است یا خطرات محدود)

ـ موضوع بیمه چیست(اموال/اشیاء/مسئولیت/عمر/ حادثه)

ـ حوادث بیمه ای که تحت بیمه هستند کدامند(سیل/ زلزله/ آتش سوزی/

دزدی/درمان/تصادفات)

ـ تحت چه شرایطی خسارات قابلیت پرداخت خواهند داشت

ـ استثنائات بیمه نامه کدامند.

۳ـ وظایف بیمه گذار (خریدار بیمه)و بیمه گر(شرکت بیمه)

ـ از نظر قراردادی چه وظایفی بر عهده بیمه گذار است و چه مواردی منع شده است. اگر در حیطه وظایف تعیین شده رفتار نکند آیا اگر خسارتی تحقق یابد شرکت بیمه می تواند آن را انکار کند یا خیر؟

ـ از نظر قراردادی چه وظایفی بجز دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت بر عهده شرکت بیمه خواهد بود؟

مهمترین موردی که در این بخش به آن اشاره شده است دو نکته مهم است که در حیطه وظایف خریداران بیمه می باشد:

۱ـ انجام کلیه اقدامات لازم برای حفظ مال بیمه شده و کلیه هزینه های انجام شده حتی اگر مال بیمه شده حفظ هم نشود توسط شرکت بیمه پرداخت می شود.

۲ـ انجام اقدامات لازم Sue and Labour Clause برای نجات مال بیمه شده Salvage Charges و این بخش به هزینه های نجات معروف است. این هزینه ها متناسب با ارزش مال بیمه شده قابل پرداخت است.

* فرهاد فرسادی کارشناس ارشد بیمه در کانادا است.

farsadi@cirmco.com