هر یک از خریداران بیمه که درصدد است ریسک های خاصی را تحت پوشش بیمه درآورد به دنبال آسایش خاطری است که تا زمان دریافت بیمه نامه آنرا دریافت نخواهد کرد. البته در این پروسه یک نااطمینانی برای خریدار بیمه همواره وجود دارد

در کانادا ما دو نوع شرکت بیمه داریم شرکتهای بیمه عمر و سرمایه گذاری تضمینی و شرکتهای بیمه جنرال یا عمومی که به ارایه خدمات بیمه های اموال و اشیاء و مسئولیت مشغول هستند.

شرکت های بیمه عمر و سرمایه گذاری تضمینی: شرکت بیمه کامپ کورپ که اخیرا اسمش را به اشوریس تغییر داده هدفش حفظ حقوق خریداران بیمه یا همان مصرف کنندگان است، به این صورت که در صورت عدم توانایی شرکت بیمه در زمان غرامت این شرکت عهده دار پرداخت به نیابت از طرف شرکت بیمه ورشکسته خواهد شد.

حداکثر تعهدات شرکت اشوریس در مقابل بیمه های مختلف به قرار ذیل است:

۱- در خصوص بیمه های عمر اعم از عمر ساده زمانی یا تمام عمر یا یونیورسال لایف حداکثر معادل ۸۵ درصد مبلغ قول داده شده و تا سقف ۲۵۰ هزار دلار پس در این زمینه اگر بیمه شده ای قصد دارد مثلا خود را در مقابل ۵۰۰ هزار دلار بیمه نماید بهتر است این عمل را در دو بیمه نامه مجزاء برنامه ریزی کند چرا که در صورت ورشکستگی شرکت بیمه دو بیمه نامه حتی از یک شرکت بیمه دو تعهد ۸۵ درصدی را تا سقف ۲۵۰ هزار دلار در بر دارد و به نفع بیمه گذار(خریدار بیمه)خواهد بود.

۲- در مبحث سرمایه گذاری تضمینی سقف تعهد برای هر محصول بیمه ای معادل ۱۰۰ هزاردلار است با همان فرمول ارایه شده قبلی، اگر قصد خرید محصول سرمایه گذاری را دارید بهتر است سرمایه خود را با ضرایب ۱۰۰ هزار دلاری تقسیم کرده وبا این عمل خود را مجدد بیمه کنید.

شرکت بیمه اشوریس تمامی بیمه های عمر و بیماری های سخت و درمان و حادثه و بازنشستگی و سرمایه گذاری های تضمینی را پوشش می دهد.

شرکت های بیمه جنرال(اموال اشیاء و مسئولیت): شرکت بیمه حمایتی دیگری در زمینه بیمه های اموال و اشیاء عهده دار حمایت خریداران بیمه هستند وظیفه این شرکت نیز مشابه شرکت بیمه قبلی است با این تفاوت که تعهدات آن متفاوت است

۱ ـ حداکثر تعهد شرکت بیمه اموال و اشیاء در زمانی که شرکت بیمه اول ورشکسته می شود برای هر حادثه آتش سوزی و موارد تعهد شده در بیمه نامه اول معادل ۲۵۰ هزار دلار خواهد بود.

۲ ـ در خصوص حق بیمه های پرداخت شده ولی استفاده نشده نیز تعهدش معادل ۷۰ درصد و حداکثر معادل ۷۰۰ دلار خواهد بود به این معنی که اگر شما به عنوان خریدار بیمه حق بیمه را سالانه و یک جا پرداخت کرده باشید و مثلا شرکت بیمه بعد از ۶ ماه از شروع بیمه ورشکسته شد برای آن ۶ ماه باقیمانده که حق بیمه را دریافت کرده ولی پوشش بیمه ای ارایه نکرده شرکت بیمه دوم(اموال و اشیاء) فقط معادل ۷۰ درصد و تا سقف ۷۰۰ دلار متعهد است.

در این زمینه هم اگر حق بیمه سالانه بیمه نامه خریداری شده بالای ۱۰ هزار دلار است قویاً پیشنهاد می شود که به اقساط پرداخت گردد.

 

 

۱-CompCorp Changes its name to Assuris

۲-Property and Casualty Insurance Compensation Corporation

  

* فرهاد فرسادی کارشناس ارشد بیمه در کانادا است.

farsadi@cirmco.com

  

 و آن ترس از عدم توانایی شرکت بیمه در زمان پرداخت غرامت یا خسارت است مهمترین عامل این نااطمینانی را می توان ورشکستگی دانست ولی با برنامه ریزی خاصی می توان این ریسک را هم پوشش داد.