شهرزاد نیوز: کمیسیون اتحادیه اروپا با اجرای پروژه ای قصد دارد تا با حمایت از سازمان هایی که در ۲۲ کشور تحت این پروژه زنان آهنگساز و موزیسین را بر مبنای برابر حقوقی بین زن و مرد مطرح می کنند، وضع زنان هنرمند را بهبود بخشد، دسترسی آنان را به هنرهای تجسمی آسان تر ساخته و میزان شرکت آن ها را در عرصه زندگی فرهنگی افزایش دهد.

سازمان های فرهنگی و موسیقی ۱۷ کشور، تحت همآهنگی “صندوق بین المللی زنان در موزیک”، به طور فعالانه در این برنامه شرکت دارند.

مناسبت اجرای این پروژه، پیاده کردن قطعنامه پارلمان اروپا برای برابر حقوقی زنان در عرصه های هنری و از بین بردن نابرابری زن و مرد در زندگی فرهنگی است.

به گزارش استاندارد اتریش، در جریان برگزاری ۷۶ کنسرت معروف جهانی بی بی سی در سال ۲۰۱۰ ، تحت عنوان “پرومنید کنسرتز”، تنها آثار هفت آهنگساز زن اجرا شدند. در برنامه تحت حمایت وزارت فرهنگ فرانسه این رقم به یک درصد می رسید.

سهم زنان در ارکسترها نیز در سطح جهان بسیار پایین تر از مردان است. به گزارش کمیسیون برابر حقوقی ایتالیا، حقوق ۹۰ درصد زنان هنرمند کمتر از ۲۰ هزار یورو در سال است و مدیریت ۸۹ درصد سازمان های فرهنگی و هنری با مردان است.