تمام ارکان رژیم ددمنش جمهوری اسلامی با قیام ده روز توده مردم ایران به رعشه افتاده است. دستگاه سرکوبش به انتقام جویی وحشیانه ای از معترضان و فعالان نبرد های خیابانی و هر کسی را که میتوانستد اسیر کنند، برآمده اند. زندانهای مخوفشان را از جوانان دلیر و آگاه پر کرده و زبونانه شکنجه شان میکنند و یا به قتل میرسانند.

اما قساوت اسلامی پدیده جدیدی نیست و این بار مردم را نمیتوانند با این سلاح کشتار به خانه هایشان روانه کنند و همانطور که شاهد هستیم عرصه مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی از فردای دستگیریهای وسیع، خود به میدان دیگری برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی بدل شده است.

برای تقویت و تدام مبارزه جهت به زیر کشیدن حکومت جلادان، برای خلاصی عزیزان در بند و برای درهم شکستن در زندانهای رژیم، ما نیز در روز سه شنبه ۲۳ ژانویه در مقابل دفتر خبرگزاری سی بی سی در تورنتو جمع شدیم و فریاد زدیم: جمهوری اسلامی سرنگون!سرنگون!

این حرکت در ادامه اعتراضات کمیته حمایت از مبارزات توده ای برای سرنگونی جمهوری اسلامی بود که در چند روز گذشته در نقاط مختلف تورنتو از جمله در پلازای ایرانیان، میدان مل لستمن و مقابل کنسولگری آلمان صورت پذیرفته بود. همزمان در این مراسم اعضای کمیته با پخش اطلاعیه به زبان های انگلیسی و فارسی رهگذران را از خواستهای مردم در ایران مطلع می ساختند.

بترسید، بترسید، ما همه با هم هستیم!

کمیته حمایت از مبارزات توده ای برای سرنگونی جمهوری اسلامی – تورنتو ۲۴ژانویه ۲۰۱۸ CommitteeHemayat@gmail.com