مریدی در روز سهشنبه ۱۷ آوریل ۲۰۱۲ در جشنی شرکت کرد که باب ری، رهبر حزب لیبرال، به مناسبت ۳۰امین سالگرد تصویب «منشور حقوق و آزادیهای کانادا» برگزار کرده بود. مهمان افتخاری این جشن ژان کریتین، نخستوزیر سابق، لیبرال، بود که به عنوان وزیر دادگستری وقت دولت پیر ترودو از بنیانگذاران اصلی«منشور»به حساب میآید.

تصویب «منشور» در واقع تصویب قانون اساسی جدید کانادا بود و پس از تصویب آن در پارلمان بریتانیا، کانادا برای نخستین بار به استقلال کامل قضایی رسید.

رضا مریدی (راست) در کنار ژان کریتین نخست وزیر سابق کانادا

با اینکه منشور، که امروز جایگاه بسیار رفیعی در فرهنگ ملی و سیاسی کانادا پیدا کرده است، بدون شک از دستاوردهای دولت لیبرال ترودو به شمار میرود، رهبران سایر احزاب نیز در آن نقش داشتند. در واقع قانون اساسی جدید کانادا در آن سال کلیدی با رای ۹ استان از ۱۰ استان کشور که هر کدام متعلق به احزاب مختلف چپ و راست بودند تصویب شد. تنها دولت استانی که به آن رای نداد دولت جداییطلب رنه لوک در کبک بود. در نتیجه هنوز نیز کبک، علیرغم تلاشهای بعدی متعددی که صورت گرفته، به اصطلاح «بیرون قانون اساسی» است و از همین رو بود که هارپر، نخستوزیر کشور، امسال گفت از نظر قانونی صلاح نمیبیند که سالگرد تصویب «منشور» را جشن بگیرد. به هرحال در جشنِ باب ری دو نفر از سران وقت دو حزب دیگر نیز حاضر بودند: ری مکمورتی، دادستان کل وقت دولت محافظهکار انتاریو، و ری رومانوف، دادستان کل وقت دولت نیودموکراتِ ساسکاچوان.

 

و اما میرسیم به اظهارات مریدی در مجلس در هفتهای که گذشت:

 

۱۷ آوریل:

 

مریدی بیاناتی در مورد تصادف رانندگیای که در محل اتفاق افتاده ایراد کرد:

 

«امروز از جای خود برمیخیزم تا شجاعت فوقالعاده دو نفر از شهروندان و تلاشهای قهرمانانهشان هنگام حادثهای دهشتناک در حوزهی من، ریچموند هیل، را به رسمیت بشناسم.

 

در روز ۲۷ مارس ماشینی پس از برخورد با حفاظی آجری آتش گرفت و دو شهروند قهرمان، آندرهآ بلویسو و لزلی بنیادی، بی یک لحظه شک و انتظار عازم نجات فردی غریبه شدند.

خانم بلویسو در حالی به سمت حادثه رفت که پسر چهارسالهاش در ماشین منتظر بود. او ماشینش را در فاصلهای امن پارک کرد و ضمن تلفن به ۹۱۱ به محل حادثه دوید. اینجا بود که آقای بنیادی هم از راه رسید و این دو نفر تصمیم گرفتند بیش از آنکه زیادی دیر شود دست به عمل بزنند. آقای بنیادی توضیح می دهد که چطور توانستند با حمایت از یکدیگر از میان شعله و دود گذر کنند تا به ماشین  و به رانندهی از هوش رفته برسند.

شجاعت و ایستادگی خیرهکنندهی دو شهروند عادی منجر به نجات یک انسان شد. آنها توانستند شجاعت لازم برای  رفتن به میان این صحنهی هولناک فراهم کنند و بهترین تلاش خود را برای نجات زندگی قربانی کردند.

آقای رئیس،  مایلم از این زمان برای به رسمیت شناختن تلاش شجاعانهی خانم بلویسو و آقای بنیادی که با آگاهی جان خود را به خطر انداختند تا جان غریبهای را حفظ کنند تشکر کنم.

 

***

 

۱۹ آوریل:

 

مریدی در بخش معرفی مهمان ها گفت: «لطفا به من بپیوندید تا ورود دکتر الیز وانگ از انجمن دندانپزشکان انتاریو را به مجلس خوشامد بگوییم.»

 

مریدی در نوبت رایگیری بر سر لایحهای خصوصی که یکی از محافظهکاران در مورد میزان بدهی دولت استانی آورده بود نیز شرکت کرد. با اینکه محافظهکاران و ان دی پی (که تعداد نمایندگانشان روی هم رفته بیش از لیبرالها است) هر دو به این لایحه رای مثبت دادند، با توجه به حضور منظمتر نمایندگان لیبرال در مجلس، با رای ۲۷ به ۳۰ شکست خورد.

 

***

 

۲۳ آوریل:

 

مریدی در این روز چندین مهمان از ترکیه داشت که به آنها خوشامد گفت:

 

«آقای رئیس، افتخار دارم عالیجناب علیرضا گونی، کنسول اول ترکیه؛ حسین نورگل، رئیس فدراسیون انجمنهای ترکی-کانادایی؛ امیت ارویسال، رئیس انجمن فرهنگ و فولکلور ترک؛ دکتر مهمت بور، رئیس سابق فدراسیون ترکها؛ امره دودانلی، دانشجو و نالان دودانلی، معلم را خوشامد بگویم. آنها امروز مهمان مجلس هستند و به مناسبت روز بینالمللی کودک مراسمی در مجلس برگزار میکنند و از تمام اعضای مجلس دعوت میکنم در این مراسم شرکت کنند.»