فرامرز شیراوند: در روز شنبه ۲۱ آوریل، ۲۰۱۲ از ساعت ۲:۳۰ بعدازظهر تا ساعت  ۵:۳۰ بعدازظهر چندین هزار نفر از کارگران اتحادیه های استان انتاریو، کارمندان دولتی، دانشجویان و معترضین در اعتراض به پروژه های کاهش دستمزد، بیکار سازی و کاهش/قطع خدمات در بودجه پیشنهادی دولت تحت حاکمیت حزب لیبرال انتاریو، در “کوئینز پارک”  مقابل پارلمان استان انتاریو – کانادا، دست به تظاهرات زدند.

تظاهرات در اعتراض به قطع بودجه ها مقابل مجلس انتاریو

 سخنرانان  این تظاهرات شامل: فدراسیون دانشجویان کانادا، ائتلاف خدمات نگهداری از کودکان بهتر انتاریو و “تورنتو را اشغال کنید”، همچنین رهبر حزب ان دی پی انتاریو، آندریا هوروت بودند که  به پیش نویس  بودجه ی استانی که توسط حزب لیبرال  در ماه مارس منتشر شده بود، حمله کردند.

 

 

در پشتیبانی از این تظاهرات افراد و گروه های ایرانی از جمله فعالان “کمیته پشتیبانی از کارگران ایران – تورنتو”، “گروه فایت بک” و دیگر فعالان کارگری و سیاسی شرکت داشتند.

کمیته همبستگی بین المللی با کارگران ایران نیز با پلاکاردها و بنرهای خود در این تظاهرات حضور داشتند

در پایان سخنرانی ها  در ۴:۳۰ بعد از ظهر تظاهر کنندگان در خیابان های تورنتو ولزلی و بی دست به راه پیمایی زدند. مسیر تظاهرات از پارلمان انتاریو آغاز  و پس از عبور از خیابان های: بلور ویونیورسیتی درکویین پارک خاتمه یافت.

 

حدود ۵:۳۰ بعد از ظهر اتوبوس های حامل تظاهرات کنندگان “کوئینز پارک” را ترک  کردند.