شماره ۱۲۲۱ ـ پنجشنبه ۱۹ مارچ ۲۰۰۹
به منصور اسانلو

آهان، همان را می گویم

یک کارت ساده ی نوروزی

با حاشیه ی زری دالگوش

و نقش یک گل نرگس

و عطر بیسکویت گرجی

که دستی پنهانی آن را

میان دفترچه ات گذاشته بود،

امسال اگر او را می بینی

آن را با خود ببر

و در اتاق ملاقات

دور از چشم نگهبان

به پشت شیشه بچسبان

و بگو که او را دیده ام

در خوابها و بیداریهایم

وقتی که دخترها
و پسرها را

با خط بامدادی

از ایستگاههای خواب آلود

به کوهپایه های پر برف می برد

تا آوازهای نوروزی را

در خلوت کوه بخوانند.

نوروز خواهد آمد

از قله ی سپید دماوند

تا تنگنای زندان و تبعید

و هیچ فرمانی آمدنش را

به عقب نخواهد انداخت.

 

 

چهارم مارس ۲۰۰۹


* منصور اسانلو رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که در زندان به سر می برد.