شهروند ۱۲۳۴ پنجشنبه ۱۸ جون ۲۰۰۹

دوباره کِشت می شویم

به ضرب و زور

و جمهوری

تثبیت می شود


“ماشا الله، حزب الله”

و امشب

تا صبح

هزار پرچم آزادی

بر فراز دست موتورسواران

خواهد چرخید

هزار باتوم معتقد

و گارد ویژه خیانت نخواهد کرد


باتوم ها

فرو می روند

و ما کِشت می شویم

به ضرب و زور

آبستن می شویم

و درد می کنیم


“ماشا الله، حزب الله”

و جمهوری تثبیت


“نزن آقا

من خودم

دستم ایناها

توصد تا عکس

دست من

طناب دار

نزن، نزن”


و می زند.


عبور می کند از بهت خیابان

یک ماشین ترس:

“فرماندهی یگان ویژه”


و خاک در دهان مردم

سکوت.


فرو رفته است

باتوم

و درد می کنیم


زاده شوید

باتوم ها

فرزندان تجاوز

و بکوبید

زاده شوید یک روز


آری

درد می کنیم

فرو رفته است

باتوم

و جمهوری

تثبیت می شود.


۲۵ خرداد ۸۸

سه روز پس از” انتخابات ریاست جمهوری” ایران