از خوانندگان

من خواب بودم

و در خواب بانک

وام میگرفتم

چطور است بیمارستان بسازیم

هزینه بخش عمل

جراحی های فوری

همه را حذف می کنم

و روی پلاکارد بزرگی می نویسم

سقط

همه روزه در این مکان

در تمام مراحل انجام می شود

سر در بیمارستانم حک می کنم

ورود پدر مادرهای احمق را ارج می نهیم

که برای اثبات حماقتشان

از ترکیب دو سلول کمک گرفته اند

و انگار نه انگار

که همین دیروز در روزنامه صبح فردا

تبلیغ جدید و مفصلی از کاندوم

و وسایل حفاظتی دیگر خواندند

زین پس سر در بیمارستانم می نویسم

سقط در تمام سنین

در این مکان پذیرفته می شود

حتی اگر شما

مدت جنینیتان به هفتادواند سالگی رسیده باشد.

اردیبهشت ۸۹