زلزله آذربایجان قلب هر ایرانى دوستدار وطن را به درد آورد، پیر و جوان، قدیمى و تازه وارد در وسع و توان خود به جنب و جوش و خروش افتاد، براى جمع آورى کمک!

این نشان از علاقه تمامى ما ایرانیان دور از وطن به  میهن و هم میهنانمان است، بخصوص در زمان وقوع بلایاى طبیعى. این همه جنب و جوش براى جمع آورى کمک در میان جوانان و میانسالان و سالمندان براى من غرور آفرین بوده و هست! ما همه در دردمندى و رنج، از تمامى اقوام مختلف ایرانى به یک رنگى و بى رنگى رسیدیم!

هر هفته بدون اغراق برنامه اى در روزنامه هاى جامعه ایرانى به جهت همیارى و جمع آورى کمک هاى مالى دیده ام و هفته گذشته نیز آگهى برنامه اى جدید با نام “همه با هم براى آذربایجان” را در روزنامه ها دیدم!

پس آذربایجان و مردم صدمه دیده در حادثه زلزله اخیر، هنوز فراموش نشده اند و همشهریان تورنتویى ما همچنان در فکر تدارک منابع مالى هستند، تا قبل از سرماى سخت زمستان در آن منطقه سرد، سرپناه، مدرسه و یا مرکز بهداشتى را بنا نهند و ِدین ایرانیان ساکن بزرگ شهر تورنتو را به بهترین نحوى ادا کنند!

اما از نظر نگارنده این نامه، یک نکته به کلى فراموش شده و آن هم توانایى هاى متفاوت مالى ساکنان ایرانى این شهر بزرگ و زیباست است!  خرید بلیط هاى ١٠٠ و ٢٠٠ دلارى در توان بسیارى از آنان منجمله نگارنده نخواهد بود! داشتن اسپانسرهاى قدرتمند و ثروتمند از موهباتى است که همیشه در این شهر قدم هاى مهم اجتماعى و فرهنگى را ممکن ساخته است، و مطمئن هستم که تمامى این انسان هاى شریف در صف اول این عمل نیکوکارانه و انسانى هستند! امابه چه دلیل فرصت همیارى و کمک از افرادى با درآمدهاى کمتر، دانشجویان، افرادى دست به گریبان با مشکلات رکود اقتصادى و بیکارى و حتى سالمندانى با درآمدهاى محدود و ثابت که مشتاقانه داوطلب پرداخت مبلغى کمتر و در حد توان فردى خود هستند، به طور مشخص گرفته شده است؟ آیا بهتر نیست جایى هم براى این همشهریان مشتاق در نظر گرفته شود و لذت همدلى و همراهى در این کمک انسانى از این گروه افراد گرفته نشود؟

 نویسنده این متن قلبا امیدوار است که این نوع قیمت گذارى، به صورت آگاهانه یک مرزبندى مالى- طبقاتى بین ایرانیان ساکن این بزرگ شهر نبوده باشد و مسئولان برگزارى این برنامه تعدادى از صندلى هاى این سالن را به مشتاقانى با وسع مالى کمتر مثل ٧۵ و یا حتی۵٠ دلار اختصاص دهند و تمامى ایرانیان این شهر را در این عمل خیر خواهانه سهیم نمایند!

با سپاس- امضا محفوظ