از خوانندگان

 زندگی شیرین است

به زمانی که محبت باشد

مردمان اهل صفا

بین عشاق صداقت و وفا

زندگی شیرین است

به زمانی که برادر نکشد خواهر خویش

و زمانی که پدر یا مادر قدر فرزند بدانند

و فرزند چنین

زندگی شیرین است

نه فقط خوردن و خوابیدن و

شب تا به سحر نوشیدن

یا که مال اندوزی

زندگی شیرین است

گرتو را یار و رفیقی باشد

که به هنگام ملالت غمت از دل ببرد

گر تو را هم نفسی دست بگیرد در دست

و به ایام تو را گام به گام

تا به پایان برسی

زندگی شیرین است گر تو آزاد و رها

فارغ از ریب و ریا

راه خود برگیری به تکاپو به تلاش

دلت ازکینه جدا

دوستی جای بگیرد در دل

دشمنی راه نیابد بر تو

و تو آزاد بیندیشی و آزاد سخن گویی و آزاد روی

سوی خدا

زندگی شیرین است گر کسی بر تو همان را خواهد

که بخواهد بر خویش

یک کلام

زندگی شیرین است

گر تو انسان باشی نه فقط یک آدم