شهروند- علی شریفیان: روز دوشنبه دانش آموزان مدارس متوسطه انتاریو متوجه تغییر شیوه کار آموزگاران خود در نحوه انجام کارهای روتین آنها شدند. از روز دوشنبه اعضای ۲۰ ناحیه آموزشی انتاریو اعتراض خود را با تغییر شیوه و میزان کار خود علیه لایحه ۱۱۵ که در ماه سپتامبر مبنی بر ثابت نگاهداشتن حقوق آنها به مدت دو سال  به تصویب مجلس قانونگذاری انتاریو رسید، آغاز کرده اند. بر اساس مفاد این قانون ذخیره کردن روزهای بیماری و استفاده یک باره از آنها، حق مذاکره بر سر حقوق و مزایا و همینطور حق و قدرت اعتصاب آنها سلب و تنها در اختیار دولت قرار گرفته است.

تظاهرات معلمان انتاریو

 اتحادیه دبیران انتاریو قرار بود از هفته پیش اعتراض خود را شروع کنند تا بلکه بتوانند مذاکراتی با دالتون مک گینتی، نخست وزیر دولت لیبرال انتاریو پیش از کناره گیری اش داشته باشند. دبیران انتاریو در تحریم ها و اعتراض کاری خود تنها ساعت های برنامه ریزی شده کار می کنند و در صورتی اضافه کاری خواهند کرد که حقوق آنها با محاسبه “اضافه کاری”پرداخت شود. ناهار خود را خارج از کلاس درس خود و خارج از مدرسه صرف می کنند. از تمام تنفس های برنامه ریزی شده در ساعات کار درسی شان استفاده کرده و وقتی برای انجمن خانه و مدرسه و ملاقات با والدین دانش آموزان نمی گذارند. این اتحادیه در انتاریو ۶۰ هزار عضو شامل آموزگاران تمام وقت و قراردادی دارد. دستیاران آموزشی، روانشناسان مدارس و منشی ها هم از اعضای این اتحادیه هستند. کشمکش این اتحادیه با دولت لیبرال انتاریو در دو سال اخیر با افت و خیزهایی از مسائل خبرساز و معضلات مهم سیاسی انتاریو بوده است. هم والدین دانش آموزان، هم خود آموزگاران و مقام های مسئول وزارت آموزش و پرورش استان امید دارند، با انتخاب رهبر حزب لیبرال که جانشین مک گینتی و نخست وزیر انتاریو خواهد شد، برای این کشمکش راه حلی پیدا شود.