کاهش چشم گیر اعتماد کانادایی ها به کارکرد پارلمان، احزاب سیاسی، سیاستمداران و استفن هارپر

شهروند- علی شریفیان: بر اساس نتایج یک نظرسنجی که به وسیله بنگاه سنجش افکار    Environics Institute  برای گلوب اند میل انجام شده و روز دوشنبه در این روزنامه سراسری کانادا منتشر شد، تنها ۱۶ درصد شرکت کنندگان استفن هارپر را به عنوان نخست وزیر و رهبر کشور قابل اعتماد دانسته اند. از این نظر نخست وزیر دولت محافظه کار فدرال در میان رهبران ۲۶ کشور قاره آمریکا در رده یکی مانده به آخر، در جای بیست وپنجم قرار گرفته است.

نتایج دیگر این نظرسنجی می گوید، مردم کانادا به مرور در سال های اخیر اعتمادشان به احزاب سیاسی و سیاستمداران هم، به طور کلی کمتر و کمتر شده، به طوری که تنها ده درصد آنها به احزاب و تشکلات سیاسی، مقامات و رهبران آنها برای گرداندن امور کشور اعتماد دارند. در مقابل ۵۳ درصد به ارتش کانادا و ۳۶ درصد به پلیس آرسی ام پی در انجام وظیفه ای که دارند اعتماد دارند. اعتماد به رسانه های عمومی هم به میزان هشدار دهنده شش درصد رسیده است.

این نظرسنجی به وسیله بنگاه سنجش افکار Environics Instituteبه عنوان قسمتی از مطالعه ای پژوهشی درباره نظرات مردم ۲۶ کشور قاره آمریکا در مورد مسایل سیاسی انجام شده است و در انجام آن به شکل ها و متدولوژی های مختلف اما هماهنگ، نظرات ۴۰ هزار و ۹۷۱ شهروند ۲۶ کشور قاره آمریکا در مورد مسائل و موضوعات مختلف سیاسی پرسیده شده و جمع بندی نهایی و طبقه بندی ها صورت گرفته است.  کیث نیومان، مدیر کل این بنگاه سنجش افکار  در توضیح نتایج به دست آمده از این تحقیق تطبیقی و نظرسنجی گفته است: درجمع و در نهایت این باورها و نظرات سیاسی، نتیجه زندگی مردم کانادا تحت لوای دولت های پیاپی اقلیت از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۱ را به خوبی نشان می دهد.