شماره ۱۲۲۰ ـ پنجشنبه  ۱۲ مارچ  ۲۰۰۹
 

بخش دوم

 در ادامه بحث بیمه های از کارافتادگی در کانادا به دو مبحثی که در آخر مقاله هفته گذشته به آن اشاره شد می پردازیم:

 برای تعیین دقیق حق بیمه و تشخیص صحیح نیاز بیمه ای لازم است  به دو عامل کلیدی که در ذیل آمده اشاره کرد:


 

Waiting period and Benefit Period

۱ـ   Waiting period دوره انتظار برای استفاده از مزایای بیمه از کارافتادگی:

شرکتهای بیمه برای محدود کردن مسئولیتهای خودشان و امکان ارائه تخفیف در حق بیمه از روشهای مختلفی استفاده میکنند. یکی از مواردی که بسیار معمول است ایجاد دوره انتظار است. این دوره در بیمه های ازکارافتادگی ۳۰-۶۰ و ۹۰ روز است، به این معنی که چنانچه شخص بیمه شده بر اثر بیماری یا حادثه دچار ازکارافتادگی شد شرکت بیمه برای ضرایب یاد شده هیچگونه تعهدی در قبال بیمه شده ندارد.

به عبارت ساده تر اگر بیمه شده دوره انتظار ۳۰ روزه را انتخاب نمود و بر اثر خطرات بیمه شده(بیماری یا حادثه) دچار از کارافتادگی شد و تا قبل از ۳۰ روز مشکل از کارافتادگیش خاتمه یافت، لذا شرکت بیمه هیچگونه غرامتی را پرداخت نخواهد کرد. در مقابل بیمه شده هم از تخفیف مناسبی در بیمه نامه بهرهمند خواهد شد.

 هر چه دوره انتظار در بیمه نامه بیشتر باشد حق بیمه هم کمتر است پس اگر فرد بیمه شده حاضرشود در ریسک با شرکت بیمه شریک شود و برای نمونه همانطور که گفته شد ریسک ۳۰ یا ۶۰ یا ۹۰ روز اول را خودتقبل نماید، لذا از حق بیمه مناسب تری استفاده مینماید.

اگر شما هم از آن گروه از افراد هستید که آرامش خاطر را به حق بیمه ترجیح میدهید، لذا مناسب تراست که دوره انتظار را صفر انتخاب کنید که شرکت بیمه از لحظه اول از کارافتادگی در مقابل شما مسئول پرداخت غرامت باشد.


 

۲ـBenefit Periodدوره استفاده از مزایای بیمه ازکارافتادگی

 بعد از تحقق خطر و محرز شدن تعهد شرکت بیمه  بحث آن است که تا چه موقع میبایستی شرکت بیمه در مقابل بیمه شده غرامت را پرداخت کند این دوران ۱ سال ۲ سال ۵ سال و تا سن ۶۵ سالگیقابل طراحی در بیمه نامه است.

پس به صورت طبیعی هر چه زمان تعهد شرکت بیمه برای بیمه شده بیشتر باشد حق بیمه هم بیشترخواهد شد.

مسئله قابل ذکر در بیمه های ازکارافتادگی آن است که بر خلاف بیمه های عمر که امکان خرید آنرا تا هر اندازه داریم و میتوانیم ۱۰ بیمه نامه از ۱۰ شرکت بیمه مختلف با سرمایه های متفاوت بخریم، اما در این بیمه سقف وجود دارد و هر کسی با توجه به درآمد ثبت شده خود تا حدود ۶۷ درصد امکان بهرهمندی از آنرا داراست.

پس یکی از عواملی که برای خرید بیمه ازکارافتادگی در نظر گرفته میشود درآمدثبت شده درT4    است.


 

 انواع مختلف پوششهای بیمه ای از کارافتادگی برای افراد مختلف جامعه

 Own occupation, Regular occupation, any occupation


 

از آنجا که هر شخصی در جامعه به حرفه تخصصی خود مشغول است، لذا نیازهای متفاوتیهم برای مشاغل متفاوت وجود دارد. برای مثال یک جراح در صورت ازکارافتادگی نیاز به عوامل بیشتری برای ادامه زندگیش نسبت به  یک کارگر ساده ساختمانی دارد.

اجازه میخواهم به تفصیل بیشتری در این باره سخن بگویم.در مرحله نخست انسانها از نظر کرامت و منزلت اجتماعی با هم برابرند و به هیچ وجه برتری بین افراد جامعه از نظر شغل و رنگ و پیشینه وجود ندارد، ولی عاملی که در این بحث افراد جامعه را از هم متفاوت میکند نیاز به حفظ استانداردهای زندگی است که شخص مورد نظر قبل از ازکارافتادگی داشته است.

اگر یک جراح از ناحیه دست صدمه ببیند و قادر به ادامه حرفه خود نباشد این شخص ازنظر بیمه ازکارافتاده است و تا آخر مدت بیمه بایستی توسط شرکت بیمه غرامت دریافت نماید، حتی اگر در حرفه دیگری چون استادی دانشگاه مشغول به کار شد باز هم چون جذب حرفه جراحی نشده است ازکارافتاده محسوب میشود. در اینگونه موارد بایستی شخص مورد نظر در ابتدای شروع بیمه نامه از  پوشش بیمه ایOwn Occupation استفاده نماید تا مشمول مزایای یاد شده گردد.

 در حالت دیگر اگر شخصی که از درجه شغلی بالایی برخوردار نیست و مثلا کارگر ساختمانی است و بر اثر بیماری یا حادثه از کار افتاده میشود و بعد از مدت زمانی جذب کار دیگری در یک رستوران میگردد، از آنجا که استانداردهای زندگی قبلی در دو شغل تقریبا یکسان است، لذا شرکتبیمه این امکان را دارد تا مقرری از کارافتادگی را به دلیل پیدا کردن کار جدید قطع نماید. این نوع پوشش بیمه ای به  Any Occupation  معروف است.

 و حالت آخر پوشش میانه ای است مابین آنچه در دو حالت قبل اشاره شد و معروف است به  Regular Occupationکه فرد بایستی در عنوان شغلی خودش مجدد جذب شود.

اخیرا با توجه به نیاز جامعه شرکتهای بیمه در حال تدوین نمونه های جدیدی از بیمه های ازکارافتادگی هستند که مشخصا برای طبقات خاص جامعه طراحی شده، ازآن جمله میتوان رانندگان کامیون/ دندانپزشکان/ جراحان و پزشکان متخصص/مهندسین/ پیراپزشکان و رانندگان تاکسی را نام برد.


 

farsadi@cirmco.com