ما باز شکستیم سبوی کهن امشب/ رندانه نشستیم به طرف چمن امشب / چون بوته خریدیم به جان گرمی آتش / تب پنجه فکندست کنون بر بدن امشب …

 

شماره ۱۲۲۰ ـ پنجشنبه  ۱۲ مارچ  ۲۰۰۹


 

ما باز شکستیم سبوی کهن امشب

رندانه نشستیم به طرف چمن امشب


 

چون بوته خریدیم به جان گرمی آتش

تب پنجه فکندست کنون بر بدن امشب


 

از بهر تفأل سر هر کوی نشستیم

شاید دل شیدا شنود یک سخن امشب


 

خواندیم ز حافظ غزلی از سر شادی

آزرده نبینم دل هموطن امشب


 

اخلاق بهین را ز نیاکان بگرفتیم

نقل است و نبات و گل و می در دهن امشب


 

هر سال جهان رنگ نویی می کند آغاز

ما باز شکستیم سبوی کهن امشب