هفته پایانی فصل بهار، روز نوی دیگری از راه رسید. هفت سینی تازه چید. / سین اول، سرخی خونی که ناحق ریختند.

شهروند ۱۲۴۴  پنجشنبه ۲۷ آگوست  ۲۰۰۹


 

هفته پایانی فصل بهار، روز نوی دیگری از راه رسید. هفت سینی تازه چید.

سین اول، سرخی خونی که ناحق ریختند.

سین دوم، سبزی اندیشه هایی که به دار آویختند.

سین سوم، سوگواری، سوگ یارانی که دیگر نیستند.

سین چهارم، سایه ترس در دل آنان که بی غم زیستند.

سین پنجم، سرد و ساکت، داد از دست سکوت ناگزیر.

سین دیگر، سخت و سنگین، آی از بغضی که کنج سینه ام گشته اسیر.

سین آخر هم سیاهی، همچو یک تیره شب بی ماه است.

کورسوی یک ستاره،

شوق و امیدی دوباره،

آری انگار، سحر در راه است…