شماره ۱۱۹۸
انتخابات در بسیاری از نقاط جهان یعنی محک خوردن سیاستمداران. افراد در پناه احزاب وعده های سر خرمن و شیرین می دهند و هر کس شیوه مغازله به خلایق را بهتر بداند، در پناه حزب مربوطه عاقبت بخیر خواهد شد.

برخلاف کشور ما که انتخابات آزمایشی الهی است و مردم محکومند هر چند سال یک بار مورد امتحان باریتعالی قرار بگیرند و اگر موفق بشوند از این امتحان الهی سربلند بیرون بیایند آن وقت سیاستمداران به همراه نماینده الله، جناب ولی فقیه، بر سرشان منت نهاده و آنان را شایسته می دانند تا به زندگی در نظام مقدس اسلامی ادامه دهند.


به همین دلیل در آستانه انتخابات سراسری کانادا، تصمیم گرفتیم شباهت ها و تفاوتهای انتخابات کانادا و جمهوری اسلامی را بررسی کنیم.


در کانادا سیاستمداران پس از انتخابات آلزایمر می گیرند.

در مملکت ما سیاستمدارانی انتخاب می شوند که آلزایمر گرفته اند.


در کانادا رای دادن یک حق است.

در مملکت ما رای دادن یک وظیفه است.


در کانادا صندوق رای پس از رای گیری جعبه خالی به حساب می آید.

در مملکت ما صندوق رای قبل و بعد از رای گیری صندوق صدقه است.


در کانادا سیاستمداران قبل از انتخابات به مردم وعده سر خرمن می دهند.

در مملکت ما قبل از انتخابات سیاستمداران خواب خوش می بینند.


در کانادا همه به صندوق رای احترام می گذارند.

در مملکت ما همه به گاو صندوق احترام می گذارند.


در کانادا آرای باطله بی معناست.

در مملکت ما باطل کردن آرا معنادار است.


در کانادا هر صندوق چندین ناظر دارد.

در مملکت ما هر ناظر چند گاوصندوق دارد.


در کانادا مهاجرین سیاهی لشکرند.

در مملکت ما موافقین لشکر سیاهی اند.


در کانادا سیاستمداران گوش به فرمان احزابند.

درمملکت ما احزاب غلام حلقه به گوش سیاستمدارانند.


در کانادا افراد به منظور خدمت به جامعه وارد عرصه انتخابات می شوند.

در مملکت ما افراد به خاطر خشنودی خدا در انتخابات شرکت می کنند.


در کانادا سیاستمدارانی که به ورطه سقوط می افتند خوار می شوند.

در مملکت ما سقوط کرده ها عزیز می شوند.


در کانادا سیاستمداران خود را نوکر مردم می دانند.

در مملکت ما نوکرها خود را سیاستمدار می خوانند.


در کانادا حق انتخاب با مردم است.

در مملکت ما آنچه سیاستمداران می گویند حق است.


در کانادا دولت پاسخگوی ملت است.

در مملکت ما دولت سخنگوی ملت های جهان است.


در کانادا اول آرا را می شمارند بعد نتیجه اعلام می شود.

در مملکت ما اول نتیجه اعلام می شود بعد آرا باطل می شود.


در کانادا کسی از دادن رای مخالف نمی ترسد.

در مملکت ما مخالف را می ترسانند تا رای بدهد.


در کانادا مردم به خاطر خودشان در انتخابات شرکت می کنند.

در مملکت ما به منظور دهن کجی به استکبار و دشمنان انتخابات انجام می شود.


در کانادا افراد هنگام رای دادن احساس آرامش میکنند.

در مملکت ما افراد هنگام رای دادن احساس می کنند خیلی بدبختند.


در کانادا مردم با آرامش رای خود را به صندوق می اندازند.

در مملکت ما با کوبیدن مشت به دهان استکبار رای گیری انجام می شود.


در کانادا افراد موقع رای دادن به خودشان و مجریان لبخند می زنند.

در مملکت ما افراد هنگام رای دادن به خودشان و رهبر بد و بیراه می گویند.


در کانادا بازندگان انتخابات اپوزیسیون محسوب می شوند.

در مملکت ما بازندگان انتخابات ورشکسته سیاسی قلمداد می گردند.


در کانادا غالبا، سرمایه داران سیاستمدارند.

در مملکت ما اغلب سیاستمداران، مایه دارند.


در کانادا حق و حقوق اپوزیسیون محفوظ خواهد بود.

در مملکت ما حق اپوزیسیون را می گذارند کف دستش.


در کانادا احزاب و سیاستمداران منت مردم را می کشند تا در انتخابات شرکت کنند.

در مملکت ما باید مردم ناز سیاستمداران را بکشند تا در انتخابات شرکت کنند .


در کانادا سیاستمداران قبل از انتخابات باید در میان مردم ظاهر شوند.

در مملکت ما سیاستمداران بعد از انتخابات فقط در تلویزیون ظاهر می شوند.


در کانادا سود و زیان شرکت یا عدم شرکت به جیب خود مردم می رود.

در مملکت ما سود و زیان شرکت یا عدم شرکت نصیب استکبار می شود.


در کانادا مردم به خاطر خودشان به پای صندوق ها می روند.

در مملکت ما مردم همیشه به خاطر کم کردن روی دشمن در رای گیری شرکت می کنند.


در کانادا بازندگان به رای مردم احترام می گذارند.

در مملکت ما بازنده ها کاسه کوزه ها را بر سر مردم خرد می کنند.


در کانادا بازنده ها به برنده ها تبریک می گویند.

در مملکت ما برنده ها، بازنده ها را گاز می گیرند.


در کانادا شکست در انتخابات به عملکرد سیاستمداران بستگی دارد.

درمملکت ما شکست در انتخابات نتیجه تحریکات دشمن است.


در کانادا نظرسنجی ها نتیجه انتخابات را پیش بینی می کند.

در مملکت ما خدا نیز قادر به پیش بینی انتخابات نیست.


در کانادا خداجویان برای دیدار با خدا به کلیسا می روند.

در مملکت ما هنگامی خدا خشنود خواهد شد که مرم به نظام رای بدهند.


در کانادا هنگام انتخابات مردم به رسانه های کانادایی توجه می کنند.

در مملکت ما در هنگامه انتخابات مردم به رادیوهای بیگانه گوش می دهند.


در کانادا بعد از انتخابات صندوق آرا را مهر و موم می کنند.

در مملکت ما قبل از انتخابات دهان افراد را مهر و موم می کنند.


در کانادا هر حزبی رای بیشتری به دست بیاورد قدرت را در دست می گیرد.

در مملکت ما هر جناحی زورش بیشتر است حکومت می کند.


در کانادا دولت حامی مردم خودش است.

در مملکت ما دولت، مردم بیگانه را حامی خود می داند.


در کانادا سیاستمداران محبوب انتخاب می شوند.

در مملکت ما سیاستمداران محبوب معزول می گردند.


در کانادا اکثریت طرفدار حزب حاکم است.

در مملکت ما اکثریت از حزب محکوم حمایت می کند.


در کانادا احزاب برنده انتخابات دولت تشکیل می دهند.

در مملکت ما دولت تشکیل می دهند تا برنده انتخابات شوند.


ایمیل نویسنده:

Moznabi@gmail.com