Hollande

شهروند- علی شریفیان:  به دنبال جنجال های خبری مربوط به راب فورد، شهردار تورنتو و اخیرا فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، شبکه سی تی وی از خوانندگان سایت خود پرسیده: آیا زندگی خصوصی سیاستمداران عالی مقام مربوط به خودشان است؟ از میان ۵۸۷۴ نفری که در این نظرسنجی اینترنتی شرکت کرده اند،  ۴۳۸۳ به این پرسش پاسخ  مثبت داده اند و ۱۴۹۱ نفر هم جوابشان منفی بوده است.