FATIMA-HUDA

شهروند- علی شریفیان:  غروب روز دوشنبه در پایان جلسه هئیت حزبی حزب لیبرال کبک، این تنها نماینده زن و مسلمان مجلس ملی کبک از این حزب جدا شد. وی از طرفداران منشور ارزش های کبک است. فیلیپ کویارد، رهبر حزب لیبرال در سخنان کوتاهی پس از این جلسه توضیح داد عضویت در حزب لیبرال به منزله مخالفت با این منشور است و مواضع خانم فاطیما هودا از این نظر با مبانی و سیاست عمده حزب لیبرال همخوانی نداشت اینکه جایی در حزب ما ندارند. خانم فاطیما هدا که عرب تبار است به مدت ۲۰ سال عضو حزب لیبرال کبک بوده است.