شهروند – علی شریفیان: بر اساس نتایج یک نظرسنجی که به وسیله یک بنگاه نظرسنجی برای نشنال پست انجام شده و در شماره روز جمعه این روزنامه منتشر شده لیبرال ها در مجموع از ۳۶ درصد، محافظه کاران از ۳۳ درصد و ان دی پی از ۲۴ درصد حمایت مردم برخوردارند و با این ترتیب لیبرال ها در کل انتاریو با اختلاف کمی از محافظه کاران پیشی گرفته اند.
نشنال پست در گزارش خود درباره این نظرسنجی توضیح داده که لیبرال ها در تورنتو و مناطق شرقی انتاریو در میان مردم مقبولیت زیادی نسبت به محافظه کاران دارند و محافظه کاران در قسمت های جنوب غربی انتاریو از طرفداری بیشتر مردم برخوردارند. این در حالی است که ان دی پی با این دو حزب که در انتخابات رقبای اصلی محسوب می شوند، با اختلاف زیادی پشت سر لیبرال ها و محافظه کاران از نظر حمایت مردمی قرار دارد. ترجمه این درصدهای ریاضی به کرسی های موجود در مجلس هنوز به آن اندازه نیست که بتوان هیچ کدام از دوحزب را پیروز قطعی انتخابات دانست. این اختلاف اندک در حالی است که مدت زیادی به روز ۱۲ جون، روز رای گیری باقی نمانده است و به همین دلیل گروه قابل توجه ای از کارشناسان سیاسی بر این باورند که باز هم یک دولت اقلیت لیبرال حاصل این انتخابات پرخرج خواهد بود.

debate