شهروند- علی شریفیان: بر اساس نظرسنجی که به وسیله بنگاه سنجش افکار Angus Reid Polls.انجام شده ۷۱ درصد کسانی که در بزرگشهر تورنتو برای رفت و آمد از اتوموبیل استفاده می کنند، گفته اند: «ترافیک بزرگشهر تورنتو بزرگترین مشکل آنست.»

toronto-traffic
بیش از نیمی از رانندگان گفته اند روزانه بیش از یک ساعت از وقت خود را صرف دور زدن گره های کور ترافیک شهر می کنند تا بتوانند زودتر به کار و خانه خود برسند. ۵۶ درصد گفته اند وقتی در ترافیک گیر می کنند با موسیقی رادیو همصدا می شوند و آواز می خوانند. ۳۴ درصد گفته اند با استفاده از تلفن همراه وقت مرده و گیر افتاده در گره های کور ترافیک را می گذارنند. گروه بیشماری گفته اند به خوردن غذا و نوشیدنی می پردازند و حدود ۵۰ درصد هم می گویند به تماشای مردم مشغول می شوند.
مشکل ترافیک تورنتو یکی از موضوعات اصلی مورد بحث کاندیداهای مقام شهرداری بزرگشهر تورنتوست.
هم دولت شهری و هم دولت استانی در تلاش پیدا کردن راه حلی عملی برای این معضل عظیم هستند.