:.
هنوز درصد عمده ای ار بیکاران را جوانان بین ۱۸ تا ۲۵ سال تشکیل می دهند. بررسی اقتصاددانان و کارشناسان نشان داده که در مجموع در سال ۲۰۱۳ در کل کشور ۷۲ هزار فرصت شغلی ایجاد و مردم مشغول به کار شده اند که این رقم از سال پیش از آن، سال ۲۰۱۲ کمتر بوده است.

unemployment
در انتاریو و نیوفاوندلند بیشترین موج بیکار شدن ها را داشته اند و این در حالی است که اقتصاددانان انتظار داشته اند به خاطر فعالیت های مربوط به برگزاری انتخابات استانی در انتاریو ایجاد شغل می شده است.
داگ پورتر، اقتصاد دان ارشد بانک مونترال در تحلیل خود در مورد کار و بیکاری در کانادا گفته است :«اگر آلبرتا را از محاسبات بیرون بگذاریم در عمل در کانادا بیکاری مسئله بزرگی است.»