شهروند ـ علی شریفیان:فیلیپ کویارد، نخست وزیر دولت لیبرال کبک با انتشار بیانیه ای چهلمین سالگرد این واقعه و تصویب قانونی که زبان فرانسه را به عنوان تنها زبان رسمی کبک در میان تمام مناطق و ده استان کانادای چند فرهنگی با دو زبان رسمی گرامی شمرد.

این قانون تا به امروز پس از گذشت چهل سال به قوت خود باقی است. کویارد در بیانیه خود وعده داده که به تلاش برای حفاظت از زبان فرانسه در کبک ادامه خواهد داد. از نظر تاریخی تصویب لایحه ۲۲ در مجلس ملی کبک به دنبال انقلاب آرام سال های دهه ۱۹۶۰ صورت گرفت. در این زمان به سال ۱۹۷۴ روبرت بوراسا، نخست وزیر لیبرال که توانسته بود در

انتخابات سال ۱۹۷۰ با بردن ۷۵ کرسی از ۱۰۵ کرسی مجلس ملی به دولت اکثریت در کبک برسد، بنا به قولی که داده بود، لایحه را به مجلس برد و به رغم مخالفت های گسترده کبکی های انگلیسی زبان آن را به تصویب رساند. تصویب این قانون در زمان خودش جنجال زیادی بپا کرد. سه سال بعد پس از اینکه اولین دولت حزب کبکی ها به رهبری رنه له وک به قدرت رسید، آن دولت با تصویب لایحه ۱۰۱ که اولین لایحه اش بود، رسمیت زبان فرانسه در کبک را با بندهای الصاقی مستحکم تر کرد.

فیلیپ کولارد نخست وزیر کبک

فیلیپ کویارد نخست وزیر کبک