شهروند ـ علی شریفیان: جیمی پالم، ۱۵ ساله با دوستش در زمین فوتبالی در براتفورد، واقع در شمال تورنتو مشغول بازی فوتبال بود که دروازه فوتبال به ناگهان بر او فروریخت. دوست جیمی به کمکش می آید تا او را که در تور دروازه به تله افتاده بود، نجات دهد، موفق نمی شود. به ۹۱۱ تلفن کرده و امدادگران پزشکی به سرعت در محل حاضر شده اند، بعد از خلاص

کردن جیمی از تور دروازه که وی را در خود پیچیده بود، بسرعت دخترک نوجوان را به بخش فوریت های پزشکی رسانده اند و جیمی تحت درمان قرار گرفته اما متاسفانه معالجات موثر واقع نشده و جیمی پالم ۱۵ ساله بر اثر این حادثه غیر مترقبه جان باخته است.

بررسی های پلیس نشان داده که پایه های دروازه در زمین محکم نبوده و دروازه زمین فوتبال بر اثر باد یا برخورد توپ فوتبال با آن بر سر جیمی فرو افتاده و سبب مرگش شده است. بنا به گفته پلیس چنین حادثه ای بی سابقه نیست پیش از این نیز اتفاق افتاده و تلفات جانی هم داشته است. در واقع بر حسب آمارهای به دست آمده از سال ۱۹۷۹ تاکنون ۳۸ کودک و نوجوان قربانی

Jaime-Palm

حوادث مشابهی در آمریکای شمالی شده اند.

پلیس به خانواده ها هشدار داده کودکان خود را به زمین های بازی ببرند که دروازه هایش محکم در زمین قرار گرفته شده باشند و از مقام های مسئول زمین های ورزشی با جدیت خواسته شده از دروازه های متحرک در زمین هایی که در آن فوتبال بازی می شود، استفاده نکنند.