شهروند علی شریفیان: روز جمعه گذشته پس از بررسی حدود یکصد کاندیدای عضویت در هیئت منصفه مقامات دادگستری کبک و وکلای مسئول پرونده لوکا ماگنوتا با انتخاب چهارنفر در مرحله آخر، گزینش همه ۱۶ نفر اعضای هیئت منصفه دادگاه را به انجام رساندند. چهار نفر آخر از جمله شامل یک مترجم، یک مدیر قصابی و یک زمین شناس شد و آخرین نفر هم یک انگلیسی زبان است که به عنوان آخرین عضو علی البدل برگزیده شد. وکلا در مجموع ۱۶ نفر را انتخاب کردند تا در صورتی که از اعضای هئیت منصفه کسی نتواند در دادگاه حضور یابد نفر پانزده و شانزدهم جانشین آنها شوند. دو نفر از ۱۴ نفر هئیت منصفه اصلی در جلسات دادگاه حضور خواهند داشت، اما در رای گیری نهایی شرکت نمی کنند.-jury

لوکا ماگنوتا متهم است که در سال ۲۰۱۲ جون لین دانشجوی ۳۳ ساله چینی تبار را کشته و جسد او را تکه تکه کرده است.

دادگاه کار خود را از ۲۹ سپتامبر شروع خواهد کرد.