شهروند: دکتر رضا مریدی وزیر محترم پژوهش و نوآوری و آموزش عالی دولت انتاریو و نماینده مجلس از شهر ریچموند هیل روز یکشنبه ۱۹ اکتبر با حضور در قنادی گلسرخ از نامزدی جان توری کاندیدای پیشرو از منظر نظرسنجی ها برای شهرداری بزرگ شهر تورنتو پشتیبانی کرد.

دکتر مریدی از جمله گفت: برای شهر بزرگ و درجه یکی مانند تورنتو شهرداری از همه منظر شایسته نیاز است. از میان نامزدهای این دوره جان توری کسی ست که همه ی این ویژه گی ها را دارد و من از نامزدی او حمایت می کنم.

مجید جوهری نامزد نمایندگی مجلس فدرال از ریچموند هیل نیز از نامزدی جان توری در همان گردهمایی پشتیبانی کرد و از جمله گفت من به عنوان کسی که در کمپین جان توری فعال است او را نامزد شایسته ای برای شهرداری تورنتو می دانم و به او رای می دهم و پشتیبانی اش می کنم.

moridi--toryجان توری نیز ضمن تشکر از دکتر مریدی او را به عنوان مثالی از کانادایی های موفق مهاجر، گفت من، هم از دکتر مریدی، هم از جامعه ی ایرانی برای حمایتی که از کمپین من شده سپاسگزارم. سپس جان توری و دکتر مریدی به پرسش های رسانه های حاضر در محل پاسخ دادند.