شهروند- علی شریفیان: سی بی سی خبر داد، در گزارشی که بانک غذای کانادا روز سه شنبه این هفته منتشر کرد، اعلام شده در ماه مارس امسال food-bankدر مجموع ۸۴۰ هزار کانادایی برای تامین کمبود مواد غذایی خود به بانک های غذا مراجعه کرده اند. این تعداد نسبت به سال ۲۰۱۳ یک درصد افزایش داشته است.

در گزارش تاکید شده یک سوم مراجعه کنندگان به بانک های غذا را کودکان تشکیل می دهند. همچنین یادآوری شده پنج سال پس از گذر از بحران اقتصادی هنوز هر ماهه شمارکانادایی هایی که به بانک های غذا مراجعه می کنند، افزایش می یابد.

از نظر آماری به طور دقیق تر ۱۲ درصد مراجعه کنندگان از اقوام بومی و حدود ۲۰ درصد مراجعه کنندگان را پناهندگان و مهاجران تشکیل می دهند. بر اساس آمارهای آمده در این بیانیه در ۱۳ سال گذشته شمار افراد مجردی که به بانک غذا مراجعه می کنند هم به دو برابر افزایش یافته است.

بانک غذا علت این افزایش هشداردهنده به مواد غذایی از سوی کانادایی ها را فقدان برنامه رفاهی و نبود فرصت های شغلی خوب با دستمزد مکفی برای عموم مردم دانسته است.