شهروند- علی شریفیان: جمعه هفته گذشته اداره آمار کانادا اعلام کرد در ماه اکتبر نرخ تورم کشور به دو و چهار دهم درصد رسید.بررسی های انجام شده می گوید علت چنین افزایش پیش بینی نشده ای بالا رفتن قیمت مواد غذایی و هزینه مسکن در تمام استانها و مناطق کشور بوده است. کارشناسان با توجه به نرخ تورم در ماه سپتامبر که به دو درصد رسیده بود، پیش بینی کرده بودند نرخ تورم در ماه اکتبر به دو و یک دهم درصد افزایش

food-priceخواهد یافت.

علاوه بر این بانک مرکزی کانادا نرخ تورم در سه ماهه آخر سال را دو یک دهم درصد اعلام کرده در صورتی که نرخ تورم در ماه اکتبر از نرخ تورم سه ماه آخر اعلام شده، سه دهم درصد بیشتر است. نرخ تورم در ماه اکتبر در حالی به این میزان رسید که قیمت متوسط هر لیتر بنزین در جایگاه های عرضه سوخت مصرفی خودروها به حداقل خود در چهار سال اخیر رسیده است.