شهروند- علی شریفیان: به دنبال اختصاص دادن بیش از ۲۰۰ میلیون دلار به وسیله دولت محافظه کاران که قرار است در زمینه بهبود کمک رسانی به کهنه سربازان و بویژه بهبود خدمات درمانی و صرف رسیدگی و مداوای مشکلات روانی ـ عصبی پرسنل نیازمند به این خدمات مهم شود، گروه زیادی از کهنه سربازان اختصاص این بودجه را نوعی بازی سیاسی تازه در سالی که قرار است انتخابات فدرال برگزار شود،

Harperتوصیف کردند.

شبکه سی بی سی در سایت خود درباره این گام مهم دولت فدرال از مراجعه کنندگان به این سایت پرسیده آیا به نظر شما این بودجه تازه سبب بهبود روابط دولت محافظه کار با کهنه سربازان کانادا خواهد شد؟ از ۲۹۳۵ نفری که در این نظرسنجی شرکت کردند، ۸۸۹ نفر یا ۳۰ درصد پاسخشان به این پرسش مثبت بوده است اما ۲۰۴۶ نفر یا ۷۰ درصد یعنی اکثریت قابل توجه شرکت کنندگان به این پرسش پاسخ منفی داده اند.