در شماره ١۵١٧/ بیست نوامبر ٢٠١۴ شهروند آقای تابع محمدی در مقاله ای تحت عنوان “جذابیت کنگره ایرانیان برای نیروهای تمامیت خواه”، با ذکر نام، اینجانب را متهم کرده که من افراد غیرخودی را از کمیته فرهنگی بیرون کرده ام. همچنین مدعی شده اند که من جلسه ای را بدون خبر دادن و دعوت از اعضا برگزار کرده ام. بدینوسیله به آگاهی شما می رسانم که این اتهامات کاملا بی اساس بوده و من هیچ عضوی از کمیته فرهنگی را بیرون نکرده ام. همچنین این کمیته هیچ جلسه ای را بدون دعوت از همه اعضای آن برگزار نکرده است. ضمن این که آقای تابع محمدی اصولا عضو کمیته فرهنگی نبوده اند.

از شما تقاضا دارم که لطف کرده و این موضوع را مورد تحقیق قرار دهید. در صورتی که نامبرده مدرک مستند قابل قبول ارائه نکند، از شما درخواست می کنم که توضیحات مناسبی را در این رابطه در اولین شماره نشریه و در همان صفحه منتشر نمایید.

با احترام،

شهلا غفوری