شهروند علی شریفیان: اداره آمار کانادا گزارش داد میزان قتل و جنایت در سال ۲۰۱۳ از زمانی که به سال ۱۹۶۱ شروع به آمارگیری شده، به کمترین حد خود بعد از سال ۱۹۶۶ رسید.

بر اساس آمارهای منتشر شده در سال ۲۰۱۳ مجموعا ۵۰۵ قتل گزارش شده که ۳۸ مورد کمتر از سال پیش از آن بوده و با این ترتیب تعداد قتل در کانادا به حد یک و چهارده صدم (نفر) به ازای هر ۱۰۰ هزار کانادایی رسید. این کاهش چشمگیر عمدتا به خاطر کاهش قتل در کبک بوده است. در سال crime۲۰۱۳ در این استان تعداد قتل از ۶۸ نفر در سال ۲۰۱۲ به ۴۰ نفر کاهش یافت و این کاهش عمده تاثیر زیادی بر معدل کل قتل و آدمکشی در سراسر کانادا داشته است.

در انتاریو در سال ۲۰۱۳ در مجموع ۱۶۶ قتل گزارش شده و از این نظر پرجمعیت ترین استان کانادا به ازای هر ۱۰۰ هزار جمعیت ۲۳/۱ نفر قتل داشته است. مانیتوبا با نرخ ۸۷/۳ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت خود بالاترین تعداد قتل را در کشور داشته و در جزیره پرنس ادوارد که تنها یک قتل رخ داده با نرخ ۶۹ صدم (نفر) دارای کمترین قتل به نسبت جمعیت خود بوده است.

در این گزارش آماری خاطرنشان شده قتل با اسلحه گرم و همچنین قتل در ارتباط با فعالیت های باندهای گانگستری هم به طور کلی کاهش عمده ای در سال ۲۰۱۳ داشته است. یکی از عمده ترین اقشاری که همچنان جرم و جنایت در آن نگران کننده است، اقوام بومی کانادا هستند. در میان اقوام بومی کانادا شمار زیادی از زنان و دختران سالهاست کشته و ناپدید شده و از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست.