مجموعه فعالان حقوق بشر: همواره مسئولین مربوطه محرومیت از تحصیل بهاییان را به مصوبه ای از شورای انقلاب فرهنگی ارجاع داده اند.  


شماره ۱۲۰۳ ـ پنجشنبه ۱۳ نوامبر  ۲۰۰۸


 

مجموعه فعالان حقوق بشر: همواره مسئولین مربوطه محرومیت از تحصیل بهاییان را به مصوبه ای از شورای انقلاب فرهنگی ارجاع داده اند. در گفتگو با جوانان بهایی محروم از تحصیل از این مصوبه بیشتر مطلع می شویم.

حسام میثاقی دانشجوی اخراجی رشته مترجمی زبان، در اظهارات خود به این نکته اشاره می کند که تا سال ۱۳۸۳ شرکت در کنکور برای جوانان بهایی غیرممکن بوده و از این تاریخ به بعد نیز علیرغم اینکه آنها توانستند در کنکور شرکت کنند، اما به شکل های مختلف دیگری از تحصیل محروم شده اند. همواره مسئولان مربوطه اخراج دانشجویان را مستند به مصوبه پرابهام و محرمانه شورای انقلاب فرهنگی در تاریخ ۶/۱۲/۶۹ می نمایند. حال سئوال این جاست با توجه به اینکه تمامی مصوبات شورای انقلاب فرهنگی در سایت این نهاد وجود دارد چرا این مصوبه در سایت رسمی شورای انقلاب فرهنگی (www.iranculture.org) موجود نیست؟ آیا صحیح است قانونی که در کشوری اجرا می شود پنهانی و محرمانه باشد؟ اگر محرومیت بهاییان از تحصیل قانونی و انسانی است باید علنا تصویب و بیان شود تا همگان شاهد این جنایت فرهنگی باشند.

نوید خانجانی در اظهارات خود درباره ی محرومیت از تحصیل می گوید: این محرومیت مربوط به دوره ی خاصی از حکومت جمهوری اسلامی نبوده و حدود ۳۰ سال است که بهاییان از تحصیل محروم  هستند و این اظهارات که محرومیت بهاییان از تحصیل با تاریخ روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد تقارن دارد کاملا اشتباه است. آقای احمدی نژاد در راستای سیاست های ۳۰ ساله حکومت عمل نموده و دلیل اینکه در دوره ایشان این محرومیت بیشتر نمایان شده این بود که بهاییان تا قبل از سال ۸۳ اجازه شرکت در کنکور نداشتند و هیچ آمار دقیقی از محرومیت در دسترس نبوده است و گرنه این محرومیت داستان جدیدی نیست. از ابتدای انقلاب تا سال ۸۳ جوانان بهایی حتی از شرکت در کنکور محروم بودند اما فشارهای بین المللی باعث شد تا از سال ۸۳ گزینه مذهب از فرم ثبت نام برداشته شود و بهاییان اجازه یافتند تا بعد از سال ها در کنکور شرکت نمایند.  از سال ۸۳ تا ۸۷ بهاییان هر ساله در کنکور شرکت کرده اند و اما این پایان محرومیت ها نبوده و اذیت ها به مرحله بعد از کنکور واگذار شده . و عده ای از آن سال به بعد وارد دانشگاه شدند و بعد از چند ترم از دانشگاه اخراج شدند، تعدادی نقص پرونده شدند و اصلا رتبه و کارنامه ای به آنها داده نشد، و به عده ای رتبه ها اعلام شد اما اجازه انتخاب رشته داده نشد.

در ادامه این ۲ جوان به نامه ای از حراست وزارت علوم به ۸۱ دانشگاه کشور اشاره میکنند که به امضای مدیر کل حراست مرکزی وقت وزارت علوم "اصغر زارعی" رسیده است و در آن به مصوبه ای از شورای انقلاب فرهنگی به شماره ی ۱۳۲۷/م/س مورخ ۶/۱۲/۶۹ استناد شده است. طی مراجعات متعدد این دو دانشجوی محروم از تحصیل به شورای انقلاب فرهنگی در رابطه با این مصوبه مسئولین شورای انقلاب فرهنگی اظهار داشتند که تمامی مصوبات شورا در سایت این نهاد موجود است و طی صحبت هایی آقایان میثاقی و خانجانی در دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی با خانم "صالحی" ، ایشان و بقیه مسئولان در دبیرخانه وجود این مصوبه به چنین شماره ای را منکر شدند و آنها نیز از دیدن این نامه و شماره ی غیر معمول آن متعجب شدند و اعلام داشتند که چنین مصوبه ای وجود خارجی ندارد و در نهایت نیز پیگیری این دوجوان باعث اخراج آنان با تهدید حراست و اطلاعات از ساختمان شورای انقلاب فرهنگی شد و اجازه ی ملاقات با هیچ یک از مسئولین را به آنها ندادند!

پس از آن این دو دانشجوی محروم از تحصیل به حراست وزارت علوم مراجعه کردند و در رابطه با نامه ی فوق الذکر که در حراست وزارت علوم شماره و به امضای مدیر کل حراست مرکزی وزارت علوم اصغر زارعی رسیده و به حراست ۸۱ دانشگاه ابلاغ شده و در آن محرومیت بهاییان از تحصیل را طبق مصوبه کذایی به شماره ی ۱۳۲۷/م/س مورخ ۶/۱۲/۶۹ اعلام میدارد سئوال میکنند. که این سئوال نیز بی پاسخ می ماند.

حال سئوال این است که آقای "اصغر زارعی" مدیر کل حراست مرکزی وزارت علوم در نامه خود به حراست ۸۱ دانشگاه به چه مصوبه ای استناد نموده است و ایشان چرا با استناد به مصوبه ای که وجود خارجی ندارد دستور محرومیت بهاییان را داده است ؟!

در پایان نوید خانجانی و حسام میثاقی تحصیل را حق مسلم خود می دانند و می گویند مصوبه ای که سالهاست به آن استناد می شود وجود خارجی نداشته و اگر مصوبه یا قانونی در رابطه با محرومیت بهاییان از تحصیل تصویب شده است و یا وجود خارجی دارد باید به شکل رسمی و علنی اعلام شود.