Khamenei-2-web-

از خوانندگان

اسلام واقعی را معرفی کنید تا ما هم بهتر بشناسیم. من یک جوان ایرانی هستم لازم نیست برای جوانان اروپا نسخه پیچی بکنید و حرف از اسلام واقعی بزنید. کدام واقعیت؟ از چه حرف می زنید؟ واقعیت در جامعه و دردی که مردم می کشند نهفته است که شما از آن بی خبر هستید یا خود را به بی خبری زده اید. از بیت خود بیرون بیایید و زندگی مردم را ببینید که قادر به تامین مایحتاج زندگی خود نیستند. دست از شستشوی مغزی و فریب اذهان عمومی بردارید چرا سعی می کنید خود را نماینده مردم ایران معرفی کنید که مدافع اسلام هستند و شما رهبر آن؟!

من به عنوان یک جوان ایرانی از دین گریزانم. این همه جنایت! چرا دین را دست آویز می کنید و ابزار سرکوب مردم کرده اید؟ به اسم دین اعدام می کنید و به خاک و خون می کشید. دست آویز افکار و حکومت ارتجاعی شما اسلام است. با دین برای خود بهشت خودساخته درست کرده اید.

اسلام از همان بدو پیدایش خود تاکنون چیزی جز یک توتالیتر برای احاطه بر زندگی مردم نبوده است. به صورت زنان ایران به اسم امر به معروف و نهی از منکر اسید می پاشند. اعدام سالانه صدها جوان ایرانی توهین نیست ولی یک کاریکاتور توهین است؟

چرا عوام فریبی می کنید برای سرپوش گذاشتن به تضادها، تبعیض، فساد، سرکوب، بحران های اجتماعی و اقتصادی، و شکافی که در بین طبقات جامعه است و قادر به حل آن نیستید، این بار هم به اسم توهین به حضرت محمد دوباره دست به کار شده اید و می خواهید مردم را از اصل موضوع دور کنید. کدام اسلام ستیزی؟

توهم اسلام ستیزی زاییده امثال شماست که برای بسیج توده، توهین به پیامبر و اسلام را در رسانه هایتان منتشر می کنید و برای به خیابان کشاندن مردم برنامه ریزی می کنید. می خواهید نشان دهید مثل همان قضیه روزنامه دانمارکی احساسات مسلمین جریحه دار شده است. نه احساس کسی جریحه دار نشده است، بلکه شما از افول خود وحشت دارید.

آزادی بیان و عقیده و آگاه شدن مردم شما را این گونه به وحشت انداخته است که در تکاپوی چاره هستید. از نقد و روشنگری قلم به دست گرفته گان و شارلی ها می هراسید. برای این که به زبان خودتان بگویم بهتر است برای شناخت اسلام واقعی به زندانها سری بزنید و انبوه انسانهایی را ببینید که به خاطر دگراندیشی در زندانها هستند. لیست بلند بالای اعدام ها را بررسی کنید که همه با فتوای دین صورت گرفته است. آمار ازدواج دختران زیر ۱۳ را هم ببینید. نکند اسیدپاشی امر به معروف و نهی از منکر کنندگان را از یاد برده اید؟ کتاب قانون اسلامی تان را باز کنید و دو زن برابر با یک مرد بودن را خوب بخوانید، تبعیض و آپارتاید جنسی را چه می خواهید بکنید. سعی نکنید دین را در قالبی دیگر خوراک فکری مردم بکنید. واقعیت این است ترس شما و حکومت ارتجاعی تان از نقد دین است که آن را ابزار سلطه و سرکوب خود کرده اید. به جای نسخه پیچی برای دیگران دست از سر مردم بردارید.