رادیو فرانسه: ماجرای سوئیس لیکس از فرار مالیاتی بیش از ١٠٠هزار نفر از صاحبان سرمایه‌های بزرگ در جهان پرده بر می دارد که به کمک شعبۀ سوئیسی بانک “اچ.اس.بی.سی”، بیش از ١٨٠ میلیارد یورو را به صورت پنهانی در حساب‌های سرّی سپرده اند.

hsbcبر اساس این گزارش تحقیقی بین‌المللی، در مجموع ٢٠٣ کشوری که شهروندان آنها برای پوشش نهادن بر دارائی‌های خود از این شگرد سامان‌یافته بهره گرفته‌اند، ایران در ردۀ ٣٨ قرار دارد.

بر پایۀ همین گزارش که توسط “انجمن بین المللی روزنامه نگاران برای تجسس” تهیه شده است و ١۵۴روزنامه‌ نگار از ۴٧  کشور جهان در تدارک آن شرکت کرده اند، نام ۵٧٣ تن از کسانی که هویت آنان به ایران پیوند می خورد با گشودن ١١٣٢ حساب بانکی در شعبۀ سوئیسی بانک “اچ.اس.بی.سی”، در این فهرست قرار دارد؛ از این تعداد، ٣٧ درصد آنان با پاسپورت و ملیّت ایرانی و سایرین با پاسپورت و ملیّت دیگری، حساب‌های خود را گشوده اند.

مجموع سپرده‌های حساب‌هایی که به این ترتیب با ایران پیوند دارد به ١ میلیارد و ۵٠٠ میلیون دلار بالغ می‌شود. ثروتمندترین مشتری ایرانی این بانک ٢۵۴ میلیون و ٧٠٠ هزار دلار در حساب خود دارد.

افغانستان بر اساس همین گزارش، با ١٠ مشتری که در مجموع ٢١ حساب بانکی به نام خود گشوده‌اند در ردۀ ١۶٩ قرار گرفته است. با این حال هیچ یک از این مشتریان با پاسپورت و یا ملیّت افغان حساب یا حساب‌های خود را نگشوده‌اند. ثروتمندترین اینان، تنها ١میلیون دلار در حساب خود سپرده دارد.