به گزارش تورنتو استار مورخ ۱۷ نوامبر،  به وضعیت معلق هشت زن مسلمان که به دلیل عدم هماهنگی لباس کار اخراج شده بودند  …


شماره ۱۲۰۴ ـ پنجشنبه ۲۰ نوامبر  ۲۰۰۸


 

به گزارش تورنتو استار مورخ ۱۷ نوامبر،  به وضعیت معلق هشت زن مسلمان که به دلیل عدم هماهنگی لباس کار اخراج شده بودند و علیه سازمان پست به سازمان حقوق بشر شکایت کرده بودند، سر و سامانی داده شد.


 

وکیل مدافع شاکیان بیان کرد: « با اعلام توافق در پرونده یاد شده از سوی تریبون سازمان حقوق بشر پرونده پایان خوشی داشت». از سوی دیگر کرن جنسن رئیس هیات منصفه دادگاه:«پرونده مختومه تلقی شده و یک نسخه از توافق نامه نیز به دادگاه ارائه شده است، لیکن وکیل پرونده از مدت زمان این توافق سخنی به میان نیاورده است». زنان یاد شده  که همگی مسلمان هستند، در سال ۲۰۰۵ به دلیل عدم جایگزینی شلوار یا دامن بلند به دامن های بالای زانو ، شغل خود را از دست دادند. ایشان متفق القول معتقدند بنا به قوانین دین اسلام ملزم به پوشاندن تمام اعضای بدن خود هستند و این تمایز یکی از الزامات زنان مسلمان است.


 

مدیر سازمان پست در دادگاه اعلام کرد:«استفاده از پوشش هایی چون دامن های بلند برای کارمندانی که تا ارتفاع شش متر از نردبان بالا می روند، یقینا مخاطراتی دارد. لیکن با وضع به وجود آمده این خانم ها به مدت دو سال می توانند با پوشش مذهبی خود در محل کار حاضر شوند و کسی نیز در باب مخاطرات حین انجام کار از آنان پاسخی نخواهد خواست».


 

موضوع حجاب زنان مسلمان در محل کار با توجه به سخنان یک رهبر مسلمان و محکوم کردن جامعه یهودیان و فرهنگ غربی پیچیده تر شد. موعظه هایی که در مسجد خالد بن الوالد و از سوی جامعه اسلامی سومالی ایراد می شود بسیار محکم و یک بعدی بوده و تناقضات زیادی با قانون و عرف جامعه غربی دارد.