wynne-couillard

شهروند- علی شریفیان: فیلیپ کویار نخست وزیر کبک گفت، قیمت گذاری بر روی کربن یک انتخاب منطقی ست برای اینکه هزینه ی هیچ کاری انجام ندادن برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی به مراتب بیشتر است.

پس از ۵۰ سال، این اولین بار بود که نخست وزیر کبک در مجلس انتاریو سخنرانی می کرد. کویار در این سخنرانی تاریخی، طرح نخست وزیر کاتلین وین برای پیوستن به “سیستم محدودیت و تجارت” تحت Western Climate Initiative را خبری عالی ارزیابی کرد.

او گفت، انتاریو، کبک و کالیفرنیا بزرگترین بازار کربن در آمریکای شمالی را ایجاد می کنند و دلایل خوبی دارند برای امیدواری از اینکه دیگران نیز دنباله روی آنها شوند.

کویار و وین با هم متحد شدند تا نخست وزیر استفان هارپر را تحت فشار قرار دهند تا درخصوص تغییرات آب و هوا اقدامات بیشتری انجام دهد.

آخرین نخست وزیر کبک که در مجلس انتاریو سخنرانی کرده بود، Jean Lesage در سال ۱۹۶۴ بود.