شهروند ـ انتظار می رود دولت انتاریو این ماه گزارشی را توسط سناتور سابق هیو سگال منتشر کند. این گزارش درباره ی پروژه ی آزمایشی درآمد پایه است و از این طریق زمینه برای نظرسنجی و مشاوره با اهالی تورنتو باز می شود. دولت انتاریو درآمد پایه را این گونه تعریف می کند:”پرداختی به خانواده های واجد شرایط و اشخاص تا اطمینان حاصل شود که به مبلغ پایه درآمد دسترسی دارند.”

basic-income

این پروژه آزمایشی به بررسی این تفکر عمومی مبنی بر این که یک درآمد پایه می تواند کمک کند تا  زندگی ها بهبود پیدا کرده و خانواده ها از نظر بهداشت و کار و مسکن در وضعیت بهتری قرار بگیرند، می پردازد.

اما طرح این مساله از همان ابتدا جنجال های بسیاری را در بین موافقان و مخالفان بر انگیخت و برخی عقیده دارند که پرداخت درآمد پایه نمی تواند به تنهایی باعث از بین رفتن فقر و بهبود شرایط برای خانواده ها شود، اما می تواند به خانواده های کم درآمد زنگ تنفسی بدهد تا بتوانند از شرایط موجود نجات پیدا کنند.

در واقع این پروژه آزمایشی برآن است تا از این مهم اطمینان حاصل شود که تمامی کانادایی ها، صرف نظر از موقعیت شغلی، آن طور که درخورشان است به نیازهای اولیه خود دسترسی دارند.

هیچ دولتی نمی تواند به تنهایی تمامی چالش ها را پاسخ گوید و همگان را قانع کند، اما انتاریو این فرصت را دارد که در این زمینه پیشرو باشد.