شهروند علی شریفیان: روز جمعه هفته پیش فرانک گراوس، نویسنده IPOlitics « آی پولیتیک» گزارشی تحلیلی بر اساس نتایجی که از نظر سنجی Ekos «اکوس» به دست آمده نوشته است که ان دی پی در پنج شش نظرسنجی که اخیرا انجام شده در میان مردم از مقبولیت روزافزونی برخوردار شده که به طور مداوم رو به افزایش چشمگیر است.

بر اساس نتایج آخرین نظرسنجی اکوس که با شرکت ۲۴۹۱ نفر واجد شرایط رای دادن انجام شده حمایت از ان دی پی به طور متوسط در سطح ملی به ۶/۳۳ درصد رسیده و این در حالی است که سیر نزولی طرفداری از محافظه کاران و لیبرال ها همچنان ادامه داردpoll.

محافظه کاران از ۲۷ و لیبرال ها از ۲۳ درصد حمایت رای دهندگان برخوردارند. حمایت از ان دی پی به طرزی متعادل در تمام مناطق کشور افزایش و تداوم یافته است. ان دی پی بویژه در دو استان مهم انتاریو و کبک در صدر همه احزاب قرار گرفته است.

در انتاریو از سوی ۳۶ درصد و در کبک از جانب ۳۵ درصد مردم حمایت می شود. در کل ان دی پی بر شمار طرفدارانش۱۶درصد افزوده شده است. این میزان مقبولیت ان دی پی سه درصد بیش از نتایج انتخابات ۲۰۱۱ است.

لیبرال ها هم با وجود اینکه حامیانشان را دارند از دست می دهند، اما چهار درصد بیشتر از آنچه در انتخابات ۲۰۱۱ پشتیبانی شدند، طرفدار دارند.

از سوی دیگر اما محافظه کاران به نسبت درصد آرایی که در انتخابات فدرال قبل به سال ۲۰۱۱ به دست آوردند، ۱۱ درصد نزول داشته اند.

فرانک گراوس یادآور شده علت عمده افزایش محبوبیت ان دی پی مخالفت آنها با لایحه سی ۵۱ بوده و در آخر آورده است باید در مورد کبک در هفته های آینده ببینیم که وارد گود شدن ژیل دوسپ و به دست گرفتن رهبری بلوک کبکوا چه تغییراتی بر محبوبیت ان دی پی در کبک خواهد گذاشت.