سرگذشت شعر پارسی از سنگ تا چاپ سنگی نام کتابی است تازه از محمود کویرکه به وسیله انتشارات آیدا منتشر شده است.

این کتاب به تاریخ تحولات شعر پارسی و چگونگی پیدایش دبستان های ادبی در ایران، از چند هزار سال پیش تا مشروطیت می پردازد.

 شعر پارسی بلوچ و کرد و لر و گیل و دیلم، شعر زنان، شعر پارسی در سرزمین های دیگر، شعر پارسی و آیین های دیگر، طنز و حماسه سرایی در ایران، بخش هایی از این کتاب هستند.

این پژوهش در ششصد و پنجاه صفحه نشر یافته است.

خواهندگان می توانند با انتشارات آیدا تماس بگیرند.

aidabook(at)freenet.de

۰۰۴۹(۰)۲۳۴۹۷۰۴۸۰۴