همانطور که جاستین ترودو، رهبر حزب لیبرال در همایش بزرگ و استثنایی این حزب در برامپتون انتاریو اعلام کرده بود، پلاتفورم این حزب روز دوشنبه منتشر شد. پلاتفورم شامل هشتاد و هشت صفحه است. لیبرال ها تمام برنامه های خود را در صورتی که به حکومت برسند در این پلاتفورم توضیح داده اند. بیشتر برنامه های حزب و بویژه برنامه های اقتصادی حزب که ترودو به مناسبت های مختلف از آنها صحبت کرده در این پلاتفورم با جزئیات دقیق و روشن توضیح داده شده استLIBERAL-PLATFORM.

عمده ترین برنامه اقتصادی لیبرال ها هزینه کردن ده بیلیون دلار به مدت سه سال متوالی در راستای ایجاد بناهای اصولی زیرساختی به منظور رونق بخشیدن به اقتصاد، ایجاد شغل و سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی است.

بر اساس این طرح پس از سه سال دولت خود را موظف دانسته که کسری بودجه ای که ایجاد خواهد شد، رفع خواهد کرد. یادآوری این که کسری بودجه سالیانه ده بیلیون دلاری با توجه به حجم کل اقتصاد کانادا که حدود دو تریلیون دلارست به نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی مبلغ زیادی نیست و ترودو بر این باور است که اقتصاد کانادا نیاز به حمایت مالی دارد تا رونق پیدا کند. این برنامه اصلی اقتصادی لیبرال هاست که در این پلاتفورم به عنوان پایه اصلی مطرح و توضیح داده شده است. افزایش مالیات ثروتمندان و کاهش مالیاتی برای طبقه متوسط، افزایش کمک های مالی به دانشجویان، افزایش درآمد حقوق بازنشستگی سالمندان و برنامه های دیگری که عمدتا به وسیله ترودو در طول مدت مبارزات انتخاباتی مطرح شده در پلاتفورم حزب آمده و درباره آنها توضیح داده شده است.