سیاوش اسدپور

سیاوش اسدپور

دوشنبه پیش رو برابر با ۱۹ اکتبر انتخابات فدرال کانادا انجام خواهد شد.

انتخابات یکی از مهمترین وسیله ها برای برقراری دمکراسی و یا مردم سالاری است. دمکراسی یکی از بهترین دستاوردهای قرن بیستم است. دمکراسی و مجموعه آن یک سیستم پارلمانی است یا شبیه به آن که مردم مستقیما و یا غیرمستقیم به وسیله ی نمایندگان خود که در یک انتخابات کاملا آزاد انتخاب شده اند، در کلیه تصمیم گیری ها و سیاستگذاری ها دخالت دارند که نمونه ی آن کانادا و آمریکاست.

در انتخابات کانادا نمایندگان مردم در احزاب سیاسی عضویت دارند و به عنوان یک تشکیلات حزبی و سازمانی در انتخابات شرکت می کنند.

حزب یک تشکیلات پایدار است که اعضای آن در یک هرم سیاسی شکل می گیرد. هواداران قاعده ی هرم را تشکیل می دهند. تحصیل کردگان و اندیشمندان در میانه ی هرم و سرانجام نخبگان و فرزانگان سیاسی در رأس هرم قرار می گیرند و یک نفر از آنان مسئولیت و مدیریت حزب و در صورت پیروزی نخست وزیری را به عهده می گیرد

مایکل پارسا کاندیدای ریچموندهیل

مایکل پارسا کاندیدای ریچموندهیل

.

یک حزب سیاسی دارای خواستگاه ها و نظرگاه های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که همگی در قالب و در راستای قانون اساسی و اصول دمکراتیک کانادا است.

یک حزب سیاسی نمی تواند محلی یا منطقه ای، قومی و مذهبی و یا زبانی باشد، چون اگر حزب به صورت محلی و قومی و یا به قول ما نعمتی حیدری و قبیله ای عمل کند باعث شکاف های عمیق اجتماعی و سیاسی در جامعه می شود. بنابراین در حزب به روی همگان باز است و همه به صورت یکسان می توانند عضو حزب شوند و هویت وجودی چنین احزاب سیاسی در گستره ی ملی شکل می گیرد.

برای شرکت در انتخابات کانادا باید به سه فاکتور توجه نماییم:

۱ـ شخص کاندیدا و شایستگی و توانمندی او

۲ـ حزب و سیاست ها و دیدگاه های آن

۳ـ رئیس حزب و کارنامه ی گذشته ی آن

بنابراین شرکت ما در انتخابات پیش رو با درنظر گرفتن نشانگرهای فوق یا حداقل یکی از آنها خواهد بود.

با وجود حضور دو نفر کاندیدای انتخابات که هر دو از کانادایی های ایرانی تبار هستند موضوع را کمی مشکل کرده است که البته اگر ملاک انتخاب، شایستگی و توانمندی و تجربه ی سیاسی و عدم وابستگی به جریانات غیردمکراتیک باشد، می توانیم یک نفر را به عنوان نماینده اصلح انتخاب کنیم.

بنابراین باید شخصیت و توانمندی و ویژگی های شخص کاندیدا را با وظایف محوله نمایندگی و شئونات و ویژگی های آن مقایسه کنیم تا بهترین گزینه را داشته باشیم.

شایستگی معمولا به مجموعه ای از رفتارها، گفتارها و ادبیات مخصوص آنها و فعالیت های مرتبط، انواع دانش، مهارت و انگیزه ها گفته می شود که یک نماینده باید دارا باشد تا باعث موفقیت در اجرای وظایفش بشود. اگر شایستگی ها را به سه بخش مختلف پایه، متمایزکننده و محوری تقسیم کنیم در این میان اگر شایستگی های محوری را درنظر بگیریم شامل قابلیت ها و توانمندی ها هم در سطح فردی و هم در سطح سازمانی می باشد که به تدریج و طی سال های متمادی به دست آمده است و به سادگی قابل تقلید نیست.

قابلیت های فردی و سازمانی را وقتی می توان محوری و کلیدی ارزیابی کرد که با جهت گیری های استراتژیک نمایندگی کشور کانادا مرتبط بوده و در تحقق این جهت گیری ها تأثیر قابل توجه و جایگزین ناپذیری داشته باشد.

به عنوان مثال جهت گیری کانادا در مورد حقوق بشر است.

بررسی تطبیقی شایستگی های لازم در قبول مسئولیت نمایندگی مردم با شخصیت و طرز فکر و توانمندی فرد مورد نظر یک مسئولیت غیرقابل انکار است که عمل به آن ما را در انتخاب شخص شایسته و مطلوب یاری خواهد داد.

در اینجا به بعضی مسئولیت ها و توانمندی های لازم در اجرای وظایف نمایندگی اشاره می کنم.

۱ـ آشنایی کامل با سیستم و ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کانادا و داشتن تجربه ی لازم در اجرای مسئولیت های فوق.

۲ـ پایبندی اخلاقی به اجرای معیارهای بشردوستانه و تلاش برای اجرای کلیه موازین حقوق بشر در داخل و خارج از کانادا.

۳ـ داشتن تجربه ی لازم از نزدیک در ساختار پارلمانی و سیاسی کانادا و آشنایی با سیاستگذاران موفق و همراهی و هماهنگی با جامعه در چارچوب معیارهای انسان دوستانه کانادا.

۴ـ شناخت قوانین و ساز و برگ ها در محورهای توسعه اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کانادا که بتواند از توانمندی و شایستگی فردی خود به طور مطلوب و در زمان کوتاه استفاده کند.

۵ـ دانستن زبان انگلیسی به طوری که بتواند از زیباترین و موثرترین کلمات و جملات در اجرای وظایف نمایندگی بهره گیرد و در مباحثات پارلمان گوینده ای توانا باشد.

با در نظر گرفتن عوامل فوق و تطبیق آن با کاندیداهای مورد نظر و بدون هیچ گونه ابهامی آقای مایکل پارسا را می توان توانمندی بی نظیر و شایسته این مقام دانست. مایکل پارسا را همه ی جامعه ی ایرانی برای سال های طولانی می شناسند. شاید بهترین کسی است که همه جامعه ی ایرانی را به دولت مردان کانادا در هر حزب و گروه معرفی کرده و در بسیاری از مسائل جامعه گره گشا بوده است. او گوینده ای توانا و کوشنده ای خستگی ناپذیر و مهربان و از طرفداران حقوق بشر است.

بنابراین توصیه من این است که در انتخابات شرکت گسترده داشته باشیم و با توجه به معیارهای گفته شده نماینده خود را انتخاب کنیم و بعد از انتخابات هر کسی که انتخاب شد مورد احترام همگی خواهد بود.

*دکتر سیاوش اسدپور کارشناس جمعیت و توسعه است.