شهروند- علی شریفیان: نخست وزیر انتاریو روز سه شنبه در یک کنفرانس خبری همراه با چارلز سوسا، وزیر دارایی کابینه اش جزئیات روشن کننده تازه ای را درباره Ontario Retirement Pension Plan «بیمه بازنشستگی انتاریو» به خبرنگاران توضیح داد.

kathleen-wynne-charles-sousaدریافت حق بیمه از اول ژانویه ۲۰۱۷ برای شرکت هایی با ۵۰۰ مستخدم شروع می شود. هم کارفرما و هم کارکنان یک و ۹ دهم درصد از پرداختی ـ دریافتی را به طور اجباری حق بیمه خواهند داد که در سال ۱۶۴۳ دلار می شود. این برنامه برای شرکت هایی که کمتر از ۵۰۰ نفر برایشان کار می کنند از اول ژانویه ۲۰۱۹ شروع می شود. خانم وین خاطرنشان کرد که به مرور این بیمه شامل سه میلیون نفر خواهد شد. در صورتی که بیمه شونده پیش از رسیدن به سن بازنشستگی فوت کند، به خانواده یا وارث یک جا کل مبلغ بیمه ای که باید بگیرد، پرداخت می شود. این بند قانونی در بیمه بازنشستگی کانادا وجود ندارد.