این صفحه به بهائیان اختصاص دارد

مروری بر تعالیم آیین بهایی

ـ همیشه مایه سرور قلوب گردید زیرا بهترین انسان کسی است که قلوب را بدست آرد و خاطری را نیازارد و بدترین نفوس نفسی است که قلوب را مکدر نماید و سبب حزن مردمان شود. همیشه بکوشید که نفوس را مسرور نمائید و قلوب را شادمان کنید. ـ زینهار زینهار از این که قلبی را برنجانید، زینهار زینهار که نفسی را بیآزارید، زنهار، زنهار از این که با نفسی به خلاف محبت حرکت و سلوک کنید، زنهار، زنهار از این که انسانی را مأیوس کنید…

ـ مبادا خاطری بیازارید و نفسی را محزون کنید و در حق شخصی چه یار و چه اغیار (دیگران) چه دوست و چه دشمن زبان به طعنه گشائید، زنهار، زنهار از این که نفسی خاطری بیازارد ولو بدخواه و بدکردار باشد.

ـ بر کل لازم است که به اخلاق پسندیده و اعمال حسنه (خوب) و افعال طیبه (پاک) ظاهر شوند…

ـ مقصود از کتاب های آسمانی و آیات الهی آن که مردمان به راستی و دانایی تربیت شوند که سبب راحت خود و بندگان شوند.

ـ از شئون انسانیت در هیچ احوال خارج نشوید… بشنوید و نگوئید، عطا (بخشش) نمائید و در صدد اخذ عطا نباشید.

ـ دنیا را وفایی نبوده و نیست جهد نمائید تا در این ایام فانیه کسب لئالی (مراوریدها) باقیه نمائید…

ـ شخص انسان باید به اخلاق روحانیه و اعمال و افعال طیبه طاهره (پاک) مزین باشد. هر نفسی به این مقام فائز نشود او از انسان محسوب نه.

ـ در آداب و اخلاق بیش از علوم و فنون اهتمام نمائید زیرا ادب و نورانیت اخلاق مرجح (برتری دادن) است.

ـ آنچه سبب نفع عالم است هر چه باشد لِدی الله (نزد خدا) مقبول و محبوب و دون آن هر چه باشد مردود، چه که این ظهور محض نجات و اصلاح و اتحاد و اتفاق و راحت اهل عالم بوده.

ـ باید از شما ظاهر شود آنچه که سبب آسایش و راحت بیچارگان روزگار است.

ـ در جهان الهی نوری روشن تر از صدق و راستی نه.

ـ صدق و راستی اساس جمیع فضائل انسانیت اگر نفسی از آن محروم ماند از ترقی و تعالی در کلیه عوالم الهی ممنوع گردد و چون این صفت مقدس در نفسی رسوخ نماید سایر صفات و کمالات قدسیه (پاک) بالطبع حاصل شود و فرد کامل گردد.