20photos--shooraye-melli-H4

آدینه ١٢ فوریه ٢٠١۶ و همزمان با دهه اى که ٣٨ سال پیش به یورش حکومت اسلامى به میهن عزیزمان ایران انجامید که پیامد آن جز اعدام، شکنجه و زندان، فقر و تنگدستى و فروپاشى همه شیرازه هاى میهن یگانه مان نبوده است،  شوراى ملى ایران، کمیته محلى تورنتو، نمایشگاهى به یادبود ٢٠ تن از هزاران جانباخته و زندانیان سیاسى ، مدنى و دینى  در شهردارى تورنتوى بزرگ برگزار  کرد.

20photos--shooraye-melli

این نمایشگاه براى یادآورى و آگاهى بیشتر از جنایات حکومت اسلامى براى شهروندان تورنتویى برگزار شد که مورد استقبال بسیارى از مقامات بلند پایه دولت انتاریو، از جمله دکتر رضا مریدی وزیر محترم پژوهش های علمی و نوآوری و وزیر دانشگاه ها و کالج های انتاریو، مقامات شهردارى تورنتو و کارمندان و مراجعان قرار گرفت.

کمیته محلی شورای ملی ایران